معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه امروز صبح با حضور در دانشگاه امیر کبیر تهران فرایند برگزاری آزمون عمومی تصدی منصب قضا را مورد بررسی قرار داد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه امروز صبح با حضور در دانشگاه امیر کبیر تهران فرایند برگزاری آزمون عمومی تصدی منصب قضا را مورد بررسی قرار داد.

علیرضا رحیمی گفت: این آزمون امروز صبح در ۲۲استان کشور و با حضور ۲۱هزار شرکت کننده برگزار و تمام پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رعایت شده است.

وی با بیان اینکه ۸۰درصد شرکت کنندگان این آزمون را آقایان و ۲۰درصد آن را خانم ها تشکیل می دهند افزود: جذب قضات در قوه قضاییه از سه طریق صورت می گیرد.برگزاری آزمونی که امروز شاهد آن هستیم یکی از این روش های جذب قضات است.همچنین جذب اختصاصی از طریق معدل و دانشجویان بورسیه دانشگاه قضایی از دیگر روش های جذب قضات است.

علیرضا رحیمی در ادامه با بیان اینکه ۸۰۰نفر در این آزمون جذب می شوند افزود: در آزمون تشریحی دو تا سه برابر این عدد حایز شرایط می شوند سپس مصاحبه شفاهی،روانشناسی تست شخصیت و گزینش قاضی صورت می گیرد.

معاون رییس قوه قضاییه تاکید کرد: این آزمون در سال یکبار برگزار می شود اگر دولت بودجه مناسب تری به این موضوع اختصاص دهد و تخصیص یابد می توانیم سالیانه چند بار آزمون برگزار کنیم و قضات بیشتری جذب کنیم.

علیرضا رحیمی افزود: جذب قضات بیشتر تسریع در پرونده های قضایی را به همراه دارد و کاهش پرونده های قضایی و سرعت در رسیدگی باعث رضایت مردم خواهد شد.