دادستان عمومی وانقلاب بخش چمستان گفت: با رای دادگاه‌های بدوی وتجدید نظراستان، اجرای حکم قلع وقمع ۶ ویلا به مساحت ۴ هزار متر مربع رفع با حضور نیروی انتظامی انجام شد.

محمد زارع در گفت وگو با میزان از اجرای حکم قلع وقمع ۶ ویلا در بخش چمستان خبر داد و گفت: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۶ ویلا به مساحت ۴ هزار متر مربع در روستای کیابسر که در آن‌ها تغییر کاربری غیرمجاز صورت گرفته بود، تخریب وبه حالت اولیه برگشت.

دادستان عمومی وانقلاب بخش چمستان تاکید کرد: این حوزه قضائی به لحاظ دارا بودن موقعیت و شرایط خاص جغرافیایی و منابع طبیعی از اهمیت ویژه برخودار بوده و به صورت جدی با هر گونه تعرض یا تجاوز به حریم اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.