وزارت امور اقتصادی و دارایی اساسنامه نمونه صندوق­های سرمایه­ گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال را به شرح زیر تصویب کرد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اساسنامه نمونه صندوق­های سرمایه ­گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه نمونه صندوق­های سرمایه­ گذاری قابل معامله

 با مدیریت غیرفعال

ماده۱ـ در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند. سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده در این اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۳ هیأت‌‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند.

۱ـ قانون بازار اوراق بـهادار: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ.

۲ـ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید: قانون توسعه‌ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منـظور تسهیل اجرای سیاسـت‌های کلی اصـل چهل و چـهارم قانـون اسـاسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ.

۳ـ مقررات: کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع شده و می‌شود.

۴ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار.

۵ ـ بورس: شرکت بورس اوراق بهادار تهران که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آن قابل معامله می‌باشد.

۶ ـ صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری مذکور در ماده (۲) این اساسنامه که با توجه به‌اینکه بخش عمده­ای از سرمایه آن از طریق پذیره­نویسی عمومی تأمین می­شود، غیردولتی است.

۷ـ اساسنامه: اساسنامه صندوق.

۸ ـ امیدنامه: امیدنامه صندوق که محتویات امیدنامه نمونه در چهارچوب این اساسنامه به صورت مشترک توسط سازمان و سازمان خصوصی­سازی تدوین و توسط سازمان ابلاغ خواهد شد.

۹ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.

۱۰ ـ سرمایه‌گذار: شخصی که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه یا گواهی سرمایه‌گذاری سپرده شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.

۱۱ـ واحد سرمایه‌گذاری: کوچک‌ترین جزء سرمایه صندوق.

۱۲ ـ گواهی سرمایه‌گذاری: اوراق بهادار متحدالشکلی که توسط صندوق سرمایه‌گذاری در اجرای ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق مطابق این اساسنامه صادر و به سرمایه‌گذار ارایه می‌شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار است.

۱۳ـ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موضوع بند (۷) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار.

۱۴ـ دارایی‌های صندوق: کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق از جمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت تأسیس، پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار سرمایه­گذاری‌شده و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آن‌ها و مطالبات صندوق از اشخاص.

۱۵ـ ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه­گذاری: ارزشی به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری در زمان‌های معین طبق ماده  (۱۳) و سایر مفاد اساسنامه و امیدنامه محاسبه می‌شود.

۱۶ـ سامانه معاملات: سامانه‌ای الکترونیکی که عملیات مربوط به معاملات ثانویه از جمله دریافت سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می‌شود.

۱۷ـ ریال: واحد پول جمهوری اسلامی ایران.

۱۸ـ ماه: ماه‌های تقویمی سال شمسی.

۱۹ـ روز کاری: هر روز به استثنای روزهایی که در آن روزها بورس به هر دلیل تعطیل می‌باشد .

۲۰ـ ساعت: ساعت به وقت تهران مگر این‌که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد.

۲۱ـ ارکان صندوق: مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل مدیر و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس.

۲۲ـ مجمع صندوق: جلسه‌ای که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می‌یابد.

۲۳ـ واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی: واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و دارندگان حداقل یک دهم درصد از واحدهای سرمایه­گذاری عادی واجد شرایط مذکور در تبصره (۱) ماده (۷) این اساسنامه.

۲۴ـ مدیر: شخص حقوقی از بین نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان و دارای مجوز سبدگردانی با حداقل سرمایه دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال که طبق ماده (۳۰) این اساسنامه به این سمت انتخاب می‌شود.

۲۵ـ متولی: شخص حقوقی از طبقه یک موسسات حسابرسی معتمد سازمان که طبق ماده (۳۳) این اساسنامه به این سمت انتخاب ‌می‌شود.

۲۶ـ حسابرس: مؤسسه حسابرسی از طبقه یک موسسات حسابرسی معتمد سازمان که طبق ماده (۳۵) این اساسنامه به این سمت انتخاب می‌شود.

۲۷ـ مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: مؤسسه حسابرسی که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وب‌سایت) رسمی سازمان، اعلام عمومی شده است.

۲۸ـ تارنمای صندوق: تارنمایی که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده و اطلاعاتی که در آن توسط مدیر منتشر می‌شود، به عنوان اعلامیه رسمی صندوق است و به منزله ارایه اطلاعات به سازمان محسوب می‌شود.

۲۹ـ مرجع ثبت شرکت­ها: بخشی از سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور که وظیفه ثبت صندوق­های موضوع ماده (۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را به عهده دارد.

۳۰ـ مراجع قضایی: مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران.

۳۱ـ نفوذ قابل‌ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد واپایش (کنترل) سیاست‌های مزبور.نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت‌‌مدیره (سایر ارکان اداره‌کننده مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد.

۳۲ـ واپایش (کنترل): توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است.معیارهای توانایی واپایش (کنترل) براساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.

۳۳ـ واپایش (کنترل) مشترک: مشارکت در واپایش (کنترل) یک فعالیت اقتصادی که به‌موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است.معیارهای توانایی واپایش (کنترل) مشترک بر اساس استاندارهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.

۳۴ـ شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی که به شرح زیر است:

الف ـ منظور از شخص وابسته به هر شخص حقیقی، همسر و اقربای نسبی درجه اول از طبقه اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل‌ملاحظه، واپایش (کنترل) یا واپایش (کنترل) مشترک شخص حقیقی مورد نظر می‌باشد.

ب ـ منظور از شخص وابسته به هر شخص حقوقی، شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف شده است.

ماده۲ـ این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند (هـ) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و جزء (۲) بند ( الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور، محسوب و طبق ماده (۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود.نام صندوق سرمایه­گذاری، «……………….» می‌باشد.

ماده۳ـ هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید یک سبد مشخص از سهام متعلق به…مطابق موارد اعلام شده در امیدنامه صندوق و نگهداری دارایی‌ها در طول فعالیت صندوق است.

تبصره ـ پس از گذشت سه سال از فعالیت صندوق و بنا به درخواست اکثریت دارندگان دارای حق رأی در مجمع صندوق، درخواست تغییر نوع صندوق به سایر انواع صندوق­های سرمایه­گذاری در اوراق بهادار پس از ارایه تأییدیه هیأت واگذاری به سازمان، قابل انجام خواهد بود.

ماده۴ـ موضوع فعالیت صندوق، مدیریت و نگهداری دارایی‌های اوراق بهادار صندوق و دریافت سود‌های تقسیمی سهام موجود در سبد دارایی‌های صندوق در طول فعالیت آن است.جزئیات دارایی­های صندوق در امیدنامه ذکر شده است.موضوع فعالیت فرعی آن بازارگردانی واحدهای سرمایه­گذاری همان صندوق می‌باشد.

ماده۵ ـ دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز و به‌مدت نامحدود ادامه می­یابد. سال مالی صندوق  از ابتدای…ماه هر سال تا انتهای…ماه (همان سال/ سال بعد) است، به‌جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت­ها آغاز شده و تا پایان…ماه ( همان سال/ سال بعد) خاتمه می‌یابد.

ماده۶ ـ محل اقامت صندوق عبارت است از………………………………………………………………..

ماده۷ـ ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یکصد هزار (۰۰۰ر۱۰۰) ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود.واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

۱ـ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها…واحد سرمایه‌گذاری است، در زمان تأسیس صندوق، به صورت نقدی کلاً توسط مؤسسان صندوق تأمین می‌شود.دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است.این نوع واحدها غیرقابل ابطال و انتقال آنها نیازمند طرح در هیأت وزیران است.

۲ـ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بعد از ثبت اطلاعات کل واحدهای پذیره­نویسی شده در هر مرحله در سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صادر می‌شود.این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل‌ انتقال می‌باشد.به جز موارد تصریح شده در تبصره (۱) این ماده، دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشد.

تبصره۱ـ سرمایه­گذاران واحدهای سرمایه­گذاری عادی پس از پایان قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، درصورت تملک حداقل یک دهم درصد از واحدهای فوق، حق حضور و اعمال رأی در مجمع را خواهند یافت.به ازای تملک هر یک دهم درصد از واحدهای سرمایه­گذاری عادی، معادل یک دهم درصد از کل حق رأی از آرای دارندگان واحدهای ممتاز به نسبت تملک هر یک کسر شده و دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز نسبت به اعمال باقیمانده آرا اقدام خواهند نمود.نسبت یک دهم درصد مذکور، در زمان توقف نماد معاملاتی صندوق برای هر مجمع و براساس اطلاعات پایگاه داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی محاسبه خواهد شد.

تبصره۲ـ در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، صندوق می­تواند نسبت به بازخرید واحدهای سرمایه­گذاری عادی خود اقدام نماید.در این صورت واحدهای سرمایه‌گذاری بازخرید شده فاقد حق رأی در مجامع بوده و در زمان انحلال صندوق، مستحق دریافت هیچ­گونه دارایی نمی‌باشد.به واحدهای سرمایه‌گذاری بازخریدشده در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی­گیرد.واحدهای سرمایه‌گذاری بازخریدشده در حدنصاب‌های مربوط به‌رسمیت و رأی‌گیری مجامع محاسبه نمی‌شود. مدیر صندوق مکلف است علاوه بر گزارش‌های مورد درخواست سازمان، در صورت­های مالی صندوق نیز بخش مجزایی درخصوص فعالیت­های انجام­شده در مورد واحدهای سرمایه‌گذاری بازخریدشده طی (دوره) سال مالی ارایه نماید. پنج واحد درصد از تخفیف اعلام­شده توسط هیأت وزیران برای انتقال سهام موضوع واگذاری به صندوق به عنوان منابع بازارگردانی این صندوق تخصیص می­یابد.

ماده۸ ـ به منظور تأسیس صندوق، مدیر پیشنهادی صندوق، مدارک زیر را به منظور صدور مجوز ثبت به سازمان ارایه خواهد داد:

۱ـ معرفی­نامه از طرف سازمان خصوصی­سازی

۲ـ اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق.

۳ـ قبولی سمت توسط مدیر، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق .

۴ـ فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز.

۵ ـ تأییدیه بانک مبنی بر واریز کل ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به‌حساب بانکی صندوق توسط مؤسسان.

۶ ـ صورتجلسه مجمع مؤسس .

۷ـ صورتجلسه مدیر صندوق مبنی بر معرفی دارندگان امضای مجاز صندوق.

۸ ـ تعیین تعداد و ترکیب سهام موضوع واگذاری توسط متقاضی .

۹ـ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعلام بلامانع بودن مشارکت مؤسسین و ارکان صندوق در تأسیس صندوق موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰ـ سایر موارد اعلام شده توسط سازمان.

ماده۹ـ مدیر صندوق پس از اخذ مجوز ثبت از سازمان، باید نسبت به ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.پس از ارایه مدارک ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، مدیر صندوق موظف است با ارایه مدارک زیر، ضمن درخواست ثبت صندوق به عنوان نهاد مالی نزد سازمان، درخواست صدور مجوز پذیره‌نویسی را نیز به سازمان ارایه کند:

۱ـ اعلامیه پذیره‌نویسی واحدهای عادی صندوق.

۲ـ نشانی تارنمای صندوق.

۳ـ اعلام شماره حساب‌های تعیین­شده جهت واریز وجوه توسط مشتریان.

۴ـ آگهی تأسیس برابر اصل شده صندوق.

۵ ـ اساسنامه ممهور به مهر ثبت شرکت‌ها.

۶ ـ اعلام رویه پذیره‌نویسی.

۷ـ سایر موارد به درخواست سازمان.

ماده۱۰ـ پذیره‌نویسی باید پس از ثبت صندوق نزد سازمان و موافقت بورس مبنی بر پذیرش صندوق ، طی دوره یا دوره­های مشخص شده توسط مدیر در اعلامیه پذیره‌نویسی صورت پذیرد.پذیره‌نویسان باید در هنگام پذیره‌نویسی قیمت تعیین شده جهت پذیره­نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری که در اعلامیه پذیره­نویسی درج شده است را نقداً به حساب بانکی معرفی شده بپردازند.

تبصره۱ـ مدیر صندوق موظف است پیش از آغاز پذیره‌نویسی، نسبت به افشای اساسنامه، امیدنامه و اعلامیه پذیره‌نویسی برای عموم، از طریق تارنمای معرفی شده صندوق و وبگاه (سایت) کدال، اقدام نماید.

تبصره۲ـ در صورتی که طی زمان اعلام­شده جهت پذیره­نویسی، شرایط لازم جهت دریافت مجوز فعالیت فراهم گردد، مدیر صندوق مجاز است پذیره‌نویسی را متوقف و مراحل لازم جهت دریافت مجوز فعالیت را انجام دهد.

تبصره۳ـ رویه دریافت اطلاعات سرمایه‌گذاران باید توسط مدیر صندوق و با هماهنگی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مشخص گردد.

 تبصره۴ـ در صورتی که انجام پذیره­نویسی­های بعدی در حین فعالیت صندوق مدنظر باشد، مدیر صندوق ملزم است پس از ارایه درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری، نسبت به تأیید درخواست­های ارایه­شده براساس اولویت زمانی و برمبنای آخرین ارزش خالص دارایی­ها برای هر واحد سرمایه­گذاری که در پایان روز ارایه درخواست منتشر شده است، اقدام نماید.

 تبصره۵ ـ درصورت مازاد وجوه واریزشده نسبت به سقف واحدهای قابل صدور صندوق در هر مرحله از پذیره­نویسی، ﻣﺪیﺮ موظف است وجوه مازاد را ظرف (۵) روز کاری پس از پایان دوره پذیره­نویسی به حساب پرداخت‌کنندگان مسترد نماید.هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است.

ماده۱۱ـ برای پذیره­نویسی واحدهای سرمایه­گذاری، متقاضیان باید مراحل پذیره­ نویسی را مطابق رویه پذیره­نویسی و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری که نزد سازمان ثبت­شده و مدیر آن را از طریق تارنمای صندوق منتشر نموده است، به انجام رسانند.در صورتی که سازمان اصلاحاتی را در رویه مذکور لازم بداند، مدیر موظف به اصلاح رویه مذکور مطابق با نظر سازمان است.تغییر و اصلاح رویه ثبت­شده نزد سازمان به پیشنهاد مدیر و موافقت سازمان نیز امکان­پذیر است.

ماده۱۲ـ حداکثر (۱۰) روزکاری پس از پایان دوره پذیره­نویسی، مدیر باید نتایج پذیره­نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری را بررسی کند و به متولی اطلاع داده و به منظور اخذ مجوز فعالیت یا فراهم شدن قابلیت معامله واحدهای سرمایه­گذاری اقدامات به شرح زیر را انجام دهد:

۱ـ مدیر باید بلافاصله گزارشی از نتایج پذیره­نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری را به‌همراه تأییدیه بانک و متولی و نیز فهرست و تعداد سهام پیشنهادی موضوع واگذاری مطابق با مجوز اعطا شده به صندوق و متناسب با مبالغ جمع­آوری­شده را به منظور دریافت مجوز فعالیت صندوق، برای سازمان خصوصی­سازی ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسین و سازمان بورس ارایه ‌دهد .

۲ـ سازمان خصوصی­سازی مطابق با مجوز اعطاشده به صندوق و متناسب با مبالغ جمع­آوری شده، تأییدیه فهرست و تعداد سهام قابل انتقال به صندوق را همراه با شماره حساب برای واریز وجوه حاصل از پذیره‌نویسی، به شرکت سپرده­گذاری مرکزی اعلام خواهد نمود و رونوشتی از آن را برای مدیر صندوق و سازمان بورس ارسال می‌نماید.

۳ـ مدیر صندوق ملزم است بلافاصله پس از دریافت تأییدیه موضوع بند (۲) این ماده از سازمان خصوصی­سازی، وجوه حاصل از پذیره‌نویسی را به حساب معرفی­شده توسط شرکت سپرده­گذاری مرکزی واریز نماید.

۴ـ شرکت سپرده­گذاری مکلف است بلافاصله پس از دریافت تأییدیه سازمان خصوصی‌سازی و دریافت وجوه حاصل از پذیره‌نویسی، نسبت به انتقال سهام موضوع واگذاری مطابق تأییدیه سازمان خصوصی­سازی به نام صندوق و واریز وجوه مربوط به‌حساب معرفی­شده توسط سازمان خصوصی­سازی اقدام نماید.

۵ ـ علاوه بر موارد فوق، پس از پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، به منظور انجام معاملات آنها در بورس مربوط، مدیر باید اطلاعات لازم را جهت ثبت و سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارایه نماید.واحدهای سرمایه‌گذاری پس از انجام اقدامات فوق به شرطی قابل معامله در بورس خواهند بود که مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان صادرشده باشد .

ماده۱۳ـ ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری در هر زمان برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق تقسیم بر کل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در دست سرمایه‌گذاران در همان زمان است.

تبصره۱ـ ارزش روز دارایی‌های صندوق در هر زمان مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مصوب سازمان محاسبه می­شود.

تبصره۲ـ ارزش روز دارایی­های صندوق در هر زمان برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق­یافته دریافت­نشده سپرده­های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی­های صندوق به قیمت بازار در همان زمان است.برای محاسبه ارزش سود تحقق­یافته دریافت نشده هر سپرده یا سایر ورقه بهادار مالی اسلامی از نرخ سود همان سپرده یا ورقه بهادار مالی اسلامی و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق­یافته دریافت­نشده از نرخ سود علی­الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه پنج درصد (۵%) استفاده می­شود.

ماده۱۴ـ مقاطع زمانی محاسبه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

۱ـ در روزهای معاملاتی در ساعت شروع معاملات بورس مربوط و از آن ساعت تا پایان ساعت معاملات، حداکثر هر دو دقیقه یک‌بار و همچنین در پایان آن روز.

۲ـ در سایر روزها، در پایان هر روز.

ماده۱۵ـ مشخصات سرمایه‌گذاران، تعداد و نوع واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت ایشان و همچنین تمامی نقل و انتقالات واحدهای سرمایه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی به ثبت می‌رسد.دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آنها در هر مقطع زمانی، مطابق پایگاه داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی خواهد بود. مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری، در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند، ولی حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چهارچوب این اساسنامه از اختیارات مدیر صندوق است.مسئولیت مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آنها در صندوق است.

تبصره ـ ارایه گواهی سرمایه‌گذاری صادر شده بر اساس مقررات ثبت، سپرده‌گذاری و تسویه و پایاپای اوراق بهادار صورت می‌گیرد.

ماده۱۶ـ در تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شود:

۱ـ متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت‌ها، نمی‌توانند مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باشند.

۲ـ مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل……درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک باشد.

تبصره۱ـ گواهی سرمایه‌گذاری حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری که براساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مسدود و غیرقابل معامله می‌شود.آزادسازی این واحدهای سرمایه‌گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصاحساب دوره مأموریت مدیر است.مدیر مستعفی یا سلب سمت­شده می‌تواند با تودیع ضمانت‌نامه‌ای معادل مبلغ ریالی واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به آزادسازی واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نماید.

تبصره۲ـ در صورت تغییر مدیر صندوق با رعایت موارد مقرر در این اساسنامه، لازم است واحدهای سرمایه­گذاری موضوع بند (۲) این ماده به ارزش خالص دارایی­ها در تاریخ تصویب تغییر مدیر در مجمع، به مدیر جدید انتقال یابد.

ماده۱۷ـ به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی به نام صندوق افتتاح می‌شود، به­گونه­ای که برداشت از این حساب­ها صرفاً با امضای نمایندگان مدیر و تأیید متولی ممکن باشد.کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق از جمله وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد.

ماده۱۸ـ کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده ( ۱۷ ) به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید.بررسی متولی در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

۱ـ در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق حسب مورد، متولی باید واپایش (کنترل) نماید که:

الف ـ مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد .

ب ـ پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت ‌پذیرد .

پ ـ کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده‌ باشد.

۲ـ در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه‌های صندوق، متولی باید واپایش (کنترل) نماید که:

الف ـ پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است.

ب ـ این پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی اشخاص مربوط صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

ماده۱۹ـ ترکیب دارایی‌های صندوق در طول فعالیت صندوق شامل اوراق بهاداری است که در اجرای ماده (۳) این اسـاسنامه و در قالب یک سبد مشخص از سهام متعلق به…تأمین می‌شود.

تبصره ـ وجوه نقد و سودهای تقسیمی مصوب و دریافت شده سهام موجود در صندوق، بر اساس تصمیم مدیر صندوق، صرف شرکت در افزایش سرمایه شرکت­های موجود در سبد (پرتفوی) صندوق به منظور حفظ درصد مالکیت در شرکت­های سرمایه­پذیر، سرمایه­گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده یا سپرده­های بانکی و یا پرداخت سود به سرمایه­گذاران درصورت تصویب مجمع می‌شود.

ماده۲۰ـ مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق و یا موارد تصریح شده در تبصره (۱) ماده (۷) این اساسنامه تشکیل شده و رسمیت می‌یابد و دارای اختیارات زیر است:

۱ـ تعیین مدیر، متولی صندوق با تأیید سازمان.

۲ـ تغییر مدیر، متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آنها با تأیید سازمان .

۳ـ نصب و عزل حسابرس صندوق به پیشنهاد متولی و تعیین مدت مأموریت و حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن .

۴ـ تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان .

۵ ـ اختصاص واحدهای سرمایه­گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه­گذاری جایزه به‌دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری صندوق.

۶ ـ تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق در صورتی که دلایل انحلال به تأیید سازمان برسد .

۷ـ تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق .

۸ ـ استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی .

۹ـ استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق .

۱۰ـ تعیین نحوه اطلاع‌رسانی ازطریق روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا درج در سامانه کدال .

۱۱ـ تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.

 ۱۲ـ تصویب تقسیم سود.

تبصره۱ـ در خصوص واحد سرمایه­گذاری جایزه جمع ارزش واحدهای سرمایه­گذاری اختصاص­یافته به هر واحد، می­تواند حداکثر برابر با هفتاد و پنج درصد (۷۵%) ارزش خالص هر واحد سرمایه­گذاری قبل از تخصیص باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه­گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه­گذاری کمتر از ارزش اسمی واحدها نشود.

تبصره۲ـ تصویب صورت­های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاصاحساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت­های مالی، محسوب می­گردد.

ماده۲۱ـ مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر در هر زمان قابل تشکیل است:

۱ـ مدیر

۲ـ متولی

۳ـ دارندگان بیش از       از واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی صندوق

۴ـ سازمان

تبصره ـ محل و زمان تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت (۸) لغایت (۱۸)، توسط دعوت‌کننده تعیین می‌شود.

ماده۲۲ـ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا موارد مشخص شده در تبصره (۱) ماده (۷) این اساسنامه یا نمایندگان قانونی آنها، حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند.مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهده دعوت‌کننده است.دعوت‌کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت‌کننده در اختیار رییس مجمع قرار می‌گیرد.

ماده۲۳ـ رییس مجمع با اکثریت نسبی آرا از بین حاضرین در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.رییس مجمع وظیفه اداره جلسه را به عهده دارد.دو ناظر و یک منشی نیز از بین حاضرین، با اکثریت نسبی آرا، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

ماده۲۴ـ رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رییس مجمع و ناظران برسد. ناظران و نمایندگان متولی و سازمان، بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رأی‌گیری‌ها نظارت می‌کنند.

ماده۲۵ـ دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل (۱۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی را با رعایت تشریفات موضوع تبصره (۱) ماده (۷) این اساسنامه از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال به مجمع دعوت نماید.در صورتی­که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به مجمع ضروری نیست.دعوت‌کننده مجمع باید لااقل (۱۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید.عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.

تبصره۱ـ در صورتی‌که دعوت‌کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و سازمان را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تأیید سازمان.

تبصره۲ـ درصورتی‌که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق و سامانه کدال منتشر کند.در صورتی‌که دعوت‌کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت‌کننده موظف است حداقل دو روز کاری قبل مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق و سامانه کدال منتشر نماید.در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

تبصره۳ـ فاصله بین نشر آگهی دعوت مجمع و زمان برگزاری مجمع حداقل (۱۰) روز و حداکثر (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع خواهد بود.

ماده۲۶ـ ترتیبات رأی گیری در مجامع مطابق رویه زیر است:

۱ـ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند .

۲ـ پس از پایان قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، به ازای تملک هر یک دهم درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، معادل یک دهم درصد از کل حق رأی از آرای دارندگان واحدهای ممتاز به نسبت تملک هر یک کسر شده و دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز نسبت به اعمال باقیمانده آرا اقدام خواهند نمود.

تبصره۱ـ چنانچه صندوق در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، نسبت به بازخرید واحدهای سرمایه­گذاری عادی خود اقدام نماید، واحدهای سرمایه‌گذاری بازخرید شده فاقد حق رای در مجامع هستند.

تبصره۲ـ پاره حق رای‌های حاصل از کسر شدن حق رای از دارندگان واحدهای ممتاز براساس بند (۲) این ماده، قابل اعمال نیست.

ماده۲۷ـ تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل حق رأی حاضران اتخاذ می‌شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد.رییس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورت‌جلسه‌ای در حداقل چهار نسخه تهیه و امضا نماید و به تأیید ناظران برساند و به سازمان، متولی و مدیر هرکدام یک نسخه ارایه کند.

تبصره۱ـ فهرست اسامی حاضران در جلسه ‌مجمع صندوق باید توسط رییس مجمع به مدیر تسلیم شود تا مدیر بلافاصله آن را در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره۲ـ مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند.پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار یا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند.

تبصره۳ـ سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد مدیر، مدیران سرمایه‌گذاری، متولی و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییریافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

تبصره۴ـ واحدهای سرمایه‌گذاری بازخرید شده در حدنصاب‌های مربوط به رسمیت و رأی‌گیری مجامع محاسبه نمی‌شود.

ماده۲۸ـ تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است.سایر تصمیمات درخصوص تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سامانه کدال، قابل اجرا است، مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

ماده۲۹ـ هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.هزینه‌های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در اعلامیه پذیره‌نویسی یا امیدنامه صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

ماده۳۰ـ مدیر براساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

تبصره۱ـ مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سازمان، متولی و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال کند.مدیر بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.

تبصره۲ـ مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صلاح آن‌ها را رعایت کند.

تبصره۳ـ پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت و بلافاصله در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره۴ـ در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای مدیر، متولی موظف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشکیل دهد.قبول استعفای مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.تا زمان انتخاب مدیر جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های مدیر قبلی به قوت خود باقی است.

ماده۳۱ـ مدیر حداقل یک نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را به عنوان «مدیرسرمایه‌گذاری» صندوق معرفی می‌نماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند:

۱ـ ارایه پیشنهادهای لازم  به مدیر صندوق برای تبدیل وجوه نقد حاصل از پذیره­ نویسی به سهام موضوع فعالیت صندوق.

۲ـ ارایه پیشنهادهای لازم به مدیر صندوق حسب مورد برای تبدیل دارایی‌های نقد صندوق به سایر دارایی­های موضوع فعالیت صندوق.

۳ـ سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر.

تبصره۱ـ مدیر صندوق می‌تواند در هر زمان مدیرسرمایه‌گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه هم‌زمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

تبصره۲ـ صلاحیت حرفه‌ای مدیر سرمایه­گذاری برای تصدی این سمت باید به تأیید سازمان برسد.

تبصره۳ـ مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب مدیر سرمایه­گذاری، نام و مشخصات وی  به‌علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط وی را به سازمان و متولی ارسال کند.

تبصره۴ـ در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفا یا سلب صلاحیت مدیر سرمایه­گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

ماده۳۲ـ علاوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه و امیدنامه ذکرشده، وظایف و مسئولیت‌های مدیر به شرح زیر است:

۱ـ اختصاص حداقل (۴۰) مترمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق .

 ۲ـ انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان و پیگیری درج آگهی مربوط در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران .

۳ ـ ثبت و نگهداری حساب صندوق شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر ‌شده .

۴ـ تهیه و ارسال گزارش‌های درخواستی متولی .

۵ ـ تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق در اموری غیر از پرداخت‌های صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آن‌ها و اطلاع موضوع به سازمان، متولی، حسابرس .

۶ ـ تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر که در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب امضای مجاز از طرف مدیر محسوب می‌شوند و معرفی آنها به سازمان، متولی و حسابرس .

۷ـ در اختیار گذاشتن همه اطلاعاتی که متولی جهت انجام وظایف خود بدان‌ها نیاز دارد.

۸ ـ کنترل اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران که توسط کارگزاران در نرم‌افزار صندوق ثبت شده است و استخراج نواقص آن و انجام اقدامات لازم طبق رویه پذیره‌نویسی و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری به منظور رفع نواقص .

۹ ـ اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوط .

۱۰ـ جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول، رویه‌ها و استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط سازمان و تهیه گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه .

۱۱ـ محاسبه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات .

۱۲ـ اعلام به سازمان، بورس مربوط و متولی در صورت بروز هرگونه خطا در محاسبه و انتشار محاسبه ارزش خالص دارایی  هر واحد سرمایه‌گذاری در اسرع وقت .

۱۳ـ معرفی مدیرسرمایه‌گذاری، نظارت بر عملکرد وی و تعیین نحوه جبران خدمات وی که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا متناسب با عملکرد صندوق باشد .

۱۴ـ پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران .

۱۵ـ تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و به‌کارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق .

۱۶ـ انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم.

۱۷ـ نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .

۱۸ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آن‌ها از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاه‌ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین‌ دادرسی مدنی (بالاخص مواد (۳۵) و (۳۶) آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

۱۹ـ دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری که حق شرکت در مجمع را دارند برای تشکیل مجمع صندوق در زمان مقتضی که در مورد تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق باید حداکثر (۱۰) روز کاری پس از اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مربوط باشد.

۲۰ـ انجام اقدامات لازم درخصوص بازارگردانی واحدهای سرمایه­گذاری صندوق.

۲۱ـ اعمال حقوق مالکانه در شرکت‌های سرمایه‌پذیر از جمله اعمال حق رای در تعیین اعضای هیأت مدیره آنها.

تبصره۱ـ کلیه اعمال و اقدامات مدیر و مدیر سرمایه‌گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و به دلیل عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، نمی­توان اعمال و اقدامات آنها را غیرمعتبر دانست.

تبصره۲ـ مدیر موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای ثبت نزد سازمان ارسال کند و در صورت لزوم پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دهد.

تبصره۳ـ مدیر صندوق باید مدارک مثبته وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل ده سال پس از پایان آن سال مالی به‌صورت کاغذی یا داده‌پیام الکترونیکی موضوع قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ نگهداری نماید و پس از پایان این مدت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارایه این مدارک نخواهد داشت.این مسئولیت با تغییر مدیر به مدیر جدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق به عهده آخرین مدیر آن خواهد بود.

تبصره۴ـ مصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان‌پذیر است.

تبصره۵ ـ انجام وظایف مربوط به اجرای بند (۲۱) این ماده باید با هماهنگی اکثریت دارندگان حق رأی صندوق باشد.

ماده۳۳ـ متولی بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

تبصره۱ـ متولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه صندوق بپذیرد و برای سازمان، مدیر صندوق و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد.در صورتی‌که جانشین متولی بر اساس اساسنامه تعیین شود، موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، بلافاصله به متولی جایگزین تحویل دهد.

تبصره۲ـ پس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به سازمان ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره۳ـ در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای متولی، مدیر موظف است بلافاصله، مجمع صندوق را برای انتخاب متولی جایگزین دعوت کرده و تشکیل دهد.قبول استعفای متولی از سمت خود منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.تا زمان انتخاب متولی جایگزین، وظایف و مسئولیت‌های متولی قبلی به قوت خود باقی است.

ماده۳۴ـ وظایف و مسئولیت‌های متولی علاوه بر موارد ذکرشده در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه به شرح زیر است:

۱ـ تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگان و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیار هر یک.

۲ـ بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب‌های بانکی صندوق .

۳ـ بررسی و تأیید دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق مطابق اساسنامه .

۴ـ دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق .

۵ ـ پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق‌الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب .

۶ ـ نظارت مستمر بر عملکرد مدیر به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به فعالیت صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان .

۷ـ بررسی و حصول اطمینان از ارایه به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس .

۸ ـ نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر .

۹ـ نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات .

۱۰ـ طرح موارد تخلف مدیر و حسابرس از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به صندوق نزد سازمان و سایر مراجع ذ­­ی­صلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی .

۱۱ـ طرح موارد تخـلف مدیر و حـسابرس صـندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی‌که طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی.

تبصره۱ـ در اجرای بندهای (۱۰) و (۱۱) این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامه هرگونه دعوای کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید.

تبصره۲ـ در صورتی­که متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها خودداری کند و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.حدود مسئولیت متولی در این‌گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌کند.

تبصره۳ـ نظارت متولی بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق به‌این منظور صورت می‌گیرد که مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق در هر زمان به تشخیص متولی بیش از حدلازم برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام صندوق نبوده و مبالغ صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق صرفاً به حساب‌های بانکی صندوق پرداخت شود.

تبصره۴ـ متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق و نمایندگان وی،  حسابرس و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر، کارگزار صندوق و یا شعب آن بازرسی نماید.این اشخاص ملزم‌ هستند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

ماده۳۵ـ حسابرس صندوق توسط متولی پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد.حق‌الزحمه حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد.مدت مأموریت حسابرس را مجمع صندوق تعیین می‌کند.

تبصره۱ـ حسابرس صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا کلیه وظایف حسابرس صندوق را طبق این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها و ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذی­صلاح رسیده است، به انجام رساند.حسابرس باید قبولی سمت خود را برای سازمان، مدیر و متولی هرکدام یک نسخه ارسال کند.

تبصره۲ـ حسابرس به تقاضای متولی و با ذکر دلایل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اینکه هم‌زمان جایگزین او و مدت مأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسی جانشین باید بلافاصله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد.

تبصره۳ـ پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره۴ـ در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای حسابرس، مدیر باید بلافاصله، نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید.قبول استعفای حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است.

تبصره۵ ـ حق‌الزحمه حسابرس بر اساس قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود.مدیر موظف است هر روز ذخیره کافی برای پوشش هزینه‌های حسابرس را در حساب‌های صندوق منظور نماید.

ماده۳۶ـ وظایف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به شرح زیر است:

۱ـ بررسی اصول و رویه‌های واپایش (کنترل) داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارایه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی.

۲ـ بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های واپایش (کنترل) داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می‌شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص .

۳ـ بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر:

الف ـ صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظرگرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان.

ب ـ صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش‌ماهه و سالانه .

پ ـ صحت محاسبات ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری که در طول دوره‌های شش‌ماهه و سالانه توسط مدیر محاسبه و اعلام شده است، با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی.

تبصره ـ واپایش (کنترل‌)های داخلی موضوع بند (۱) این ماده به خصوص باید به‌گونه‌ای باشد که از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آنها و هم‌چنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

ماده۳۷ـ مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود مذکور در این اساسنامه، مسئولیت شخصی است که به موجب بند (۳) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.

ماده۳۸ـ تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق با رعایت چهارچوب ترکیب دارایی‌های صندوق موضوع ماده (۱۹) این اساسنامه باید به امضای مدیرسرمایه‌گذاری، مطابق مقررات به کارگزار صندوق ارایه شود تا کارگزار صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید. مدیر باید بر اجرای صحیح و به موقع دستورهای خریدوفروش اوراق بهادار توسط کارگزار نظارت کند و در صورتی که در اثر قصور، تقصیر یا تخلف کارگزار از اجرای به موقع و صحیح دستورهای مذکور، خسارتی متوجه صندوق گردد مدیر باید:

۱ـ با رعایت صرفه و صلاح صندوق و توافق متولی، با کارگزار صندوق مصالحه نماید، یا

۲ـ موضوع را به عنوان شاکی در مراجع صالحه طرح و تا صدور حکم و دریافت خسارت و واریز به حساب صندوق پیگیری کند.

ماده۳۹ـ مدیر باید وجوه لازم برای خرید اوراق بهادار را صرفاً به حساب جاری معاملاتی آن کارگزار صندوق که به او دستور خرید داده است، واریز نماید. بازپرداخت تمام یا قسمتی از این وجوه یا وجوهی که در اثر فروش اوراق بهادار صندوق به حساب جاری معاملاتی کارگزار صندوق واریز می‌شود، صرفاً به دستور مدیر و به حساب صندوق مجاز است.

ماده۴۰ـ هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارتند از:

۱ـ کارمزد معاملات اوراق بهادار مطابق مقررات.

۲ـ حق­الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین شده است.

۳ـ هزینه­های تأسیس و برگزاری مجمع که به تصویب مجمع رسیده است.

۴ـ هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هریک از ارکان صندوق در مراجع ذی­ صلاح به تصویب مجمع صندوق.

۵ ـ هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق.

۶ ـ سایر هزینه­هایی که از قبل قابل پیش‌بینی است، به پیشنهاد مدیر صندوق، تأیید سازمان و تصویب مجمع تا سالانه حداکثر میزان (۰/۲) درصد از خالص ارزش دارایی­های صندوق تا سقف دویست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال است که سالانه براساس نرخ تورم اعلام­شده توسط مرکز آمار ایران قابل تعدیل است.

تبصره۱ـ جزییات نحوه محاسبه هزینه­ها در امیدنامه صندوق درج شده است.

تبصره۲ـ تأمین هزینه­های اجرای وظایف و مسئولیت­های ارکان صندوق، به جز موارد مذکور در این ماده به عهده خود ایشان است.

تبصره۳ـ هزینه­های تحقق‌یافته ولی پرداخت نشده صندوق باید در هر روز به‌حساب بدهی­های صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه کسر و در محاسبه ارزش خالص روز واحدهای سرمایه­گذاری در پایان آن روز لحاظ گردد.

ماده۴۱ـ مدیر موظف است برای اطلاع‌رسانی و ارایه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی کند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد.نشانی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه ذکر شده است.

ماده۴۲ـ مدیر موظف است در طول دوره فعالیت صندوق اطلاعات زیر را در مقاطع تعیین­شده در تارنمای صندوق منتشر نماید:

۱ـ متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به‌روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد سازمان .

۲ـ اطلاعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر که باید تا ساعت (۱۸) روزکاری بعد از انقضای دوره موردنظر منتشر شود:

الف ـ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی .

ب ـ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی .

پ ـ بازدهی روزانه صندوق از ابتدای تأسیس به صورت ساده.

ت ـ بازدهی صندوق در (۷)، (۳۰)، (۹۰) و (۳۶۵) روز گذشته .

ث ـ نمودار بازدهی صندوق در هر هفته تقویمی.

۳ـ ترکیب کامل و جزئیات دارایی‌های صندوق .

۴ـ ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در پایان هر روز تا ساعت (۱۸) آن روز .

۵ ـ ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری، حداکثر هر دو دقیقه یک‌بار، در ساعات معاملات و همچنین در پایان ساعت معاملات به طور روزانه تا پایان همان روز .

۶ ـ گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه، حداکثر ظرف (۲۰) روز کاری پس از پایان هر دوره .

۷ـ مشخصات مالکان واحدهای سرمایه‌گذاران ممتاز و میزان سهم هر یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، ارکان اجرایی و ارکان نظارتی و تغییرات آن حداکثر سه روز کاری پس از اتمام تشریفات مربوط به تغییرات .

۸ ـ کلیه گزارش‌هایی که به تشخیص سازمان تهیه و ارایه آنها ضروری باشد.

تبصره۱ـ برای تبدیل بازدهی کمتر از یک سال به بازدهی سالانه به شرح الگوی (فرمول) زیر عمل خواهد شد:

RT : بازدهی صندوق در دوره موردنظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

RA : بازدهی تبدیل به سال شدة صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می‌آید.

T : تعداد روز در دوره مورد نظر.

اعداد به دست آمده از الگوی (فرمول) فوق تا دو رقم اعشار گرد می‌شوند.

تبصره۲ـ مدیر باید هم‌زمان یک نسخه از گزارش‌ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای سازمان، متولی و حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزله ارایه اطلاعات به سازمان است.

تبصره۳ـ حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه بند (۶) این ماده حداکثر ظرف (۲۰) روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارایه دهد.مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره۴ـ روند تاریخی اطلاعات موضوع بندهای (۲) تا (۵) این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه‌گذاران باشد.

تبصره۵ ـ در صورت تأیید سازمان، مدیر صندوق می‌تواند به‌جای راه‌اندازی تارنمای مستقل برای صندوق از وبگاه (سایت‌)های رسمی اطلاع‌رسانی مورد تأیید سازمان، برای افشای حداقل اطلاعات مذکور در این اساسنامه استفاده نماید.

ماده۴۳ـ فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می‌یابد:

۱ـ لغو پذیرش صندوق در بورس مربوط، مادامی که در هیچ یک از بورس‌های دیگر پذیرفته نشده باشد.

۲ـ در صورت لغو مجوز صندوق توسط شورای عالی بورس یا سازمان.

۳ـ در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر خاتمه فعالیت صندوق.

۴ـ با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوق و تأیید شورای عالی بورس.

۵ ـ به تقاضای هر ذی‌نفع و تأیید شورای عالی بورس در صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفای مدیر، متولی یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده یا در صورت تشکیل موفق به انتخاب جایگزین نشده باشد.

ماده۴۴ـ در صورتی که فعالیت صندوق بر اساس ماده (۴۳) این اساسنامه پایان یابد، با تصویب مجمع دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع‌شده و (۳۰) روز ادامه می‌یابد.مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

۱ـ ‏ معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس مربوط، متوقف می‌شود.

۲ـ مدیر تلاش می‌کند که دارایی‌ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند.

۳ـ خرید دارایی به نام صندوق و فروش دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق متوقف می‌شود.

۴ـ در روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی‌های سررسید شدة صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر و متولی می‌پردازد.درصورتی‌که ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی‌ها کفایت نکند، تفاوت توسط دارندگان واحدهای ممتاز تأمین خواهد شد و دارنده واحد ممتاز معادل مبالغ پرداختی در حساب‌های صندوق بستانکار می‌شود.

۵ ـ در صورتی که کل دارایی‌های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق تبدیل به نقد نشده باشد، مدیر موظف است ظرف پنج روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، گزارشی از دارایی‌ها تهیه کرده و برای، متولی و حسابرس ارسال کند.در این گزارش حداقل باید اطلاعات زیر درج گردد:

الف ـ در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، کارگزار مربوط و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشی که در محاسبه ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به کار رفته است بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، کارمزدها و مالیات فروش.

ب ـ در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به کار رفته هر یک از این مطالبات در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق.

پ ـ در مورد سایر دارایی‌ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبه ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، کارمزدها و مالیات فروش.

۶ ـ مدیر موظف است ظرف (۲۰) روز کاری پس از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید.

۷ـ حسابرس موظف است نظر خود را ظرف (۲۰) روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش موضوع بندهای (۵) و (۶) به مدیر و متولی سازمان ارایه دهد.

۸ ـ در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی صندوق موضوع بند (۶) و گزارش موضوع بند (۵) اظهارنظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد و مجمع صندوق این صورت‌های مالی را تصویب نماید، آنگاه مدیر باید ظرف دو روزکاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی معادل ارزش خالص هر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در پایان دوره اولیه ‌تصفیه صندوق را به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز نماید.در صورتی که وجوه نقد صندوق برای انجام این پرداخت کافی نباشد، مابه‌التفاوت باید قبلاً توسط دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به حساب مذکور پرداخت شود.

۹ـ پس از اجرای مرحله مذکور در بند (۸)، تمامی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه‌گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه‌ای در تارنمای صندوق منتشر نماید.

۱۰ـ پس از اجرای مرحله مذکور در بند (۸)، باقیمانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات متولی و مدیر صندوق بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می‌شود و در صورتی‌که وجوه نقد صندوق برای این پرداخت کافی نباشد، دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی‌های صندوق با نظارت متولی به مالکیت دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز درمی‌آید.

۱۱ـ پس از اجرای مرحله مذکور در بند (۱۰)، صورتجلسه تصفیه صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یک نسخه آن توسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف ده روز به سازمان ارسال می‌شود.

تبصره ـ در زمان انحلال صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری بازخرید شده مستحق دریافت هیچ­گونه دارایی نمی‌باشد.

ماده۴۵ـ سازمان مرجع رسیدگی به کلیه تخلفات مدیر، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق است.

ماده۴۶ـ هرگونه اختلاف بین مدیر، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق با یکدیگر و با سرمایه‌گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق می‌شود و هرگونه اختلاف بین صندوق با سایر اشخاص ذی‌ربط که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها باشد، مشمول ماده (۳۶) قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس این ماده رسیدگی می‌شود.

ماده۴۷ـ صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می­گردد.

ماده۴۸ـ با توجه به سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ثبت و سپرده‌گذاری این اوراق و تسویه و پایاپای معاملات آن تابع مقررات حاکم بر آن شرکت می‌باشد.

ماده۴۹ـ در صورتی‌که مدیر، حسابرس و متولی در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود قصور، تقصیر یا تخلف داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. حدود مسئولیت‌ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌شود.

ماده۵۰ ـ در صورتی که هر یک از ارکان صندوق از عدم انجام وظایف یا تخلف دیگر ارکان از مقررات و مفاد اساسنامه مطلع شود، ملزم است تا مراتب را در اسرع وقت به متولی و سازمان گزارش کند.

ماده۵۱ ـ چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه‌گذاران با منافع مدیر، حسابرس و متولی تعارض پیش آید، تأدیه حقوق سرمایه‌گذاران بر تأدیه حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.

ماده۵۲ ـ موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

۱ـ صورتجلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و تعیین نحوه اطلاع­رسانی ازطریق روزنامه کثیر‌الانتشار یا سامانه کدال و تغییرات آنها.

۲ـ صورتجلسات مربوط به تصویب صورت‌های مالی.

۳ـ تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آنها شامل نمایندگان مدیر، متولی و حسابرس.

۴ـ تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آنها.

۵ ـ تعیین محل صندوق و تغییر آن.

۶ ـ سایر موارد به تشخیص سازمان .

تبصره ـ بندهای (۱)، (۳)، (۴) و (۵) فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامة کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال آگهی شوند.

ماده۵۳ ـ مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری