هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ذیل را تصویب کرد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱۱) اساسنامه اصلاحی کمیسیون ملی یونسکو در ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۴۱۵۶/ت۵۳۳هـ مورخ ۱۳۶۶/۷/۱۲ با اصلاح بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۱ـ کمیسیون ملی یونسکو در ایران دارای یک دبیرخانه دایمی است که زیر نظر   دبیرکل انجام وظیفه می‌کند و یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محسوب می‌شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری