اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب۱۳۵۲ در ادامه می آید.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت امور خارجه

وزارت اطلاعات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۸ به پیشنهاد شماره ۲۸۰۱۰۸/و مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب۱۳۵۲ـ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در تبصره (۱)، واژه «یکبار» به عبارت «تا چهار بار» اصلاح می‌شود.

۲ـ در تبصره (۲)، عبارت «سه ماه» به عبارت «شش ماه» اصلاح می‌شود.

۳ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۶) و (۷) الحاق می‌شوند:

تبصره۶ ـ برای دانشجویان و اشخاص غیرایرانی متقاضی تحصیل در کشور حسب مورد به درخواست دفاتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل و متضمن اجازه خروج و مراجعت مکرر صادر می‌شود.

تبصره۷ـ برای خانواده دانشجویان و اشخاص غیرایرانی متأهل متقاضی تحصیل در کشور حسب مورد به درخواست دفاتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل صادر می‌شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری