هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ را تصویب کرد.

اصلاح نرخ‌های خدمات و اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان هواشناسی کشور

وزارت  راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۱۴ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

نرخ‌های خدمات و اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان هواشناسی کشور مندرج در ماده (۲) آیین­نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب­نامه شماره ۱۵۷۱۹۹/ت۵۱۱۴۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ به‌شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در بند (الف) عبارت “یکهزار و پانصد (۵۰۰ر۱) ریال” به عبارت “دو هزار و پانصد (۵۰۰ر۲) ریال” اصلاح می‌شود.

۲ـ نرخ‌های جزءهای (۱) تا (۴) بند (ب) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 ۱ـ جزء (۱) از (۵۰۰ر۱) ریال به (۵۰۰ر۲) ریال

 ۲ـ جزء (۲) از  (۲۰۰ر۲) ریال به (۷۰۰ر۳) ریال

 ۳ـ جزء (۳) از (۵۰۰ر۴) ریال به (۵۰۰ر۷)ریال

 ۴ـ جزء (۴) از (۰۰۰ر۵) ریال به (۴۰۰ر۸) ریال

۳ـ در بند (پ) عبارت “بیست و نه هزار (۰۰۰ر۲۹) ریال” به عبارت “چهل و هشت هزار و پانصد (۵۰۰ر۴۸) ریال” اصلاح می‌شود.

۴ـ نرخ‌های جزءهای (۱) و (۲) بند (ج) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ جزء (۱) از (۰۰۰ ر۴۳) ریال به (۰۰۰ر۷۲) ریال

۲ـ جزء (۲) از (۰۰۰ ر۴۳۰) ریال به (۰۰۰ر۷۲۰) ریال

۵ ـ جدول شماره (۳) موضوع جزء (۲) بند (ت) به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری