سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در جریان رسیدگی به اتهامات مدیرمسئول پایگاه خبری انتخاب به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار غیر، هیئت منصفه به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

احمدی مومنی راد در گفت‌وگو با میزان در تشریح جزئیات جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: پرونده مدیر مسئول خبرگزاری تسنیم با دو اتهام توهین به ماموران دولت و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت که هیئت منصفه در هر دو اتهام به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست.

سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات افزود: در جریان رسیدگی به اتهامات مدیرمسئول پایگاه خبری انتخاب به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار غیر، هیئت منصفه به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

گفتنی است رسیدگی به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی انجام شد.