سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: پرونده مدیرمسئول خبرگزاری ایسنا با ۳ متهم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت.

احمد مومنی راد سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در گفت‌وگو با میزان در تشریح جلسه امروز دادگاه مطبوعات اظهار کرد: پرونده مدیرمسئول خبرگزاری ایسنا با ۳ متهم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مصاحبه شونده را در بابت این اتهام با اکثریت آرا و خبرنگار را به اتفاق آرا مجرم نشناخت.

مومنی راد افزود: مدیرمسئول خبرگزاری ایسنا به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و به اتفاق آرا مستحق تخفبف دانسته نشد.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تصریح کرد: پرونده مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اعلام رضایت شاکی در ابتدای وقت مقرر دادگاه، مختومه شد.

مومنی راد در پایان اضافه کرد: به این پرونده های مطبوعاتی در شعبه شش دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.