در پرونده‌های کیفری امکان جلب شاهد وجود دارد.

پرسش درباره امکان جلب شاهد در پرونده‌های کیفری این است:

با سلام/ آیا شاهد در پرونده کیفری را میشه جلب کرد؟
پاسخ:
چنین امکانی وجود خواهد داشت. از همین روی ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد، بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.
در ادامه ماده در تبصره ۱، امکان جلب شاهد پیش بینی شده است؛ بنابراین در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتی‌که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.