دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر از بازداشت رییس شورای شهر این شهرستان خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر از بازداشت رییس شورای شهر شهرستان ایرانشهر خبر داد.

سعید راشکی افزود: متهم با قرار تامین مناسب در اختیار اداره اطلاعات قرار دارد و تحقیقات در این خصوص در حال انجام است.