معاون منابع انسانی دادگستری کل استان بوشهر گفت: آزمون اختبار قضات همزمان با دادگستری‌های کل کشور به صورت متمرکز و کتبی و با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی با حضور نماینده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه جهت تبدیل وضعیت از آزمایشی به رسمی در بوشهر برگزار گردید.

بهمن کریمی، معاون منابع انسانی دادگستری کل استان بوشهر گفت: آزمون اختبار قضات همزمان با دادگستری‌های کل کشور به صورت متمرکز و کتبی و با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی با حضور نماینده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه جهت تبدیل وضعیت از آزمایشی به رسمی در بوشهر برگزار گردید.

وی افزود: در این آزمون ۲۳ نفر از قضات شرکت نمودند که از این تعداد ۹ نفر به عنوان دادرس، ۶ نفر به عنوان بازپرس، ۵ نفر به عنوان دادیار، ۱ نفر به عنوان قاضی اجرای احکام، ۱ نفر به عنوان معاون دادستان و ۱ نفر به عنوان قضات شورای حل اختلاف شرکت نموده که در صورت کسب حد نصاب علمی و پس از استعلام از مراجع قانونی با تبدیل وضعیت آن‌ها از آزمایشی به رسمی موافقت خواهد شد.