بریدگی عبارت است از این که سند یا اسناد مورد ادعا به قطعات چندی تقسیم شود، به نحوی که ارزش سندیت آن از بین برود، در این صورت فعل بریدن معنی پیدا می کند، هرچند ممکن است، به صورت پاره شدن، پاره کردن و شیار در سند هم انجام گیرد.

بریدن و بریدگی در جرم جعل

بریدگی عبارت است از این که سند یا اسناد مورد ادعا به قطعات چندی تقسیم شود، به نحوی که ارزش سندیت آن از بین برود، در این صورت فعل بریدن معنی پیدا می کند، هرچند ممکن است، به صورت پاره شدن، پاره کردن و شیار در سند هم انجام گیرد.

استثنائات بریدن

لازم به ذکر است، اقداماتی مانند پاره کردن، خراب کردن تمام سند (نه محو جزیی) و مانند آن مطابق ماده ۶۸۲ ق.م.ا جعل محسوب نمی شود، بلکه آن را نوعی اتلاف سند می نامند.

ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی: هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو‌ دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فرق بین بریدن و بریدگی

با عنایت به این که مبحثی تحت عنوان بریدن و مبحث دیگری با عنوان بریدگی قابل طرح است، ابتدا لازم است تفاوت این دو روشن شود، که منظور از مبحث بریدن آن است که در بریدن اراده دخیل است ولی در بریدگی فاعل آن مطرح نبوده و بیشتر حالت غیرارادی مدنظر است، ولی برای اثبات عمدی بودن عمل، مطالب ذکر شده کافی نمی باشد و نیاز به قرینه های دیگری غیر از مبحث کارشناسی خط است.

راه کشف بریدن و بریدگی

بررسی لبه های کاغذهای بریده شده کار دشواری نیست، بلکه به آسانی می توان با مشاهده لبه کاغذها به زودی به نتیجه رسید، روش های تعریف شده عبارت است از:

۱- گاهی اسنادی دستکاری شده، مظنون به بریده شده به وسیله قیچی یا تیغ یا شئی دیگری می باشند، در بررسی، چنانچه معلوم شد، الیاف چیده شده دارای لبه های صاف و منظم است و یا لبه کاغذ تیز بوده و فاقد پرز باشد، این امور بیان گر آن است، که با شئی برنده ای مانند قیچی یا تیغ بریده شده است.

۲- برای بررسی دقیق تر الیاف چیده شده، لبه های بریده شده را بر روی هم قرار می دهیم. اگر لبه قطع شده تکه های سند مورد ادعا منظم بود، ولی به علت داشتن پرز با هم منطبق نبود، نشان دهنده ی آن است که لبه سند، بریده شده، یا پس از تا کردن یا زیر خط کش قرار دادن تکه تکه شده است.

۳- چنانچه لبه کاغذها صاف ولی غیرمنظم بود، نشانگر آن است که با شئی مانند قیچی و با صرف وقت بیشتری ریز ریز شده.

۴- چنانچه الیاف چیده شده را بر روی هم قرار دهین، اگر لبه قطع شده تکه های سند مورد ادعا منظم بود، ولی به علت داشتن پرز با هم منطبق نبود. و یا لبه های کاغذ به صورت تیز نبود، اما دارای پرز بود و یا کمی انحنا در لبه ها دیده شود، ناشی از بریدن در اثر تا شدگی است.

۵- الیاف لبه کاغذ را مورد توجه قرار دهیم، اگر لبه ها غیرصاف، پراکنده و غیر منظم بود و قطعات کاغذ از هیچ نظر با هم منطبق نبود، حاکی از پاره شدن غیرمنظم است.

۶- گاهی نیز اسناد به وسیله دستگاه کاغذ خردکن خرد می شود؛ در این صورت با حوصله لازم می توان اسناد را بازسازی نمود؛ چنانکه دانشجویان پیرو خط امام (ره) در جریان اشغال لانه جاسوسی آمریکا و مواجه شدن با اسناد خرد شده؛ اقدام به بازسازی اسناد نموده و حاصل کار، چندین مجلد کتاب از جنایات آمریکا علیه مردم ایران شد.

نکاتی که باید در کشف بریدگی بدان دقت نمود:

۱- چه قسمت هایی پاره یا بریده شده.

۲- پارگی ها و بریدگی ها با چه وسیله ای انجام شده.

۳- پارگی ها و بریدگی ها نسبت به متن، امضا و نقاط با اهمیت سند چه وضعیتی دارد.

اشکال مختلف پاره شدن

پاره شدن کاغذ به چند شکل ممکن است صورت گیرد، که با مطالعه خرده های کاغذ و طرز قرار گرفتن آن ها در کنار یکدیگر می توان بطریقه پاره شدن پی برد.

منبع: بررسی خطوط و امضاهای شکوک بجعل به روش مقایسه ای – رضا قربانی