با تلاش‌های مستمر و پیگیری‌های رییس دادگستری شهرستان هریس در یک فقره پرونده توسط دادگستری شهرستان هریس بیش از ۲۱ هکتار از اراضی تصرف شده خلع ید شد.

با تلاش‌های مستمر و پیگیری‌های رییس دادگستری شهرستان هریس و عوامل اجرای احکام مدنی هریس، اراضی تصرف شده به مقدار ۲۱۱۸۱۰ مترمربع خلع ید شد.