دادستان تاکستان گفت: دستورالعمل رعایت حقوق متهمینی که در جرایم مشهود تحت نظر قرار می‌گیرند به فرماندهی انتظامی شهرستان تاکستان ابلاغ شد.

حسین رجبی در گفت‎وگو با میزان گفت: در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، قانون گذار با پیش بینی حقوق دفاعی برای متهم در دوران تحت نظر، گامی را در راستای ایجاد توازن وتعادل میان حقوق وآزادی‌های فردی و مصلحت اجتماعی و نیز عادلانه ساختن دادرسی به عنوان یکی از ویژگی‌های دادرسی اسلامی برداشته است.

وی اذعان داشت: در راستای اجرای دقیق‌تر این قانون به کلیه ضابطین عام اعلام گردید نسبت به رعایت حقوق متهمینی که درجرایم مشهود تحت نظر قرارمیگیرند، اقدام کنند.

این مقام قضایی به حق حضور در اول وقت اداری در دادسرا اشاره کرد و بیان داشت: متهم می‌تواند، به جهت داشتن زمان وفرصت کافی برای معرفی وتودیع وثیقه یا کفیل از حق حضور در ابتدای وقت اداری استفاده کند، مستنبط از مواد ۴۷ و ۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، ضابطان، پس از انجام تحقیقات و اخذ سوابق متهم، لزوما می‌بایست متهم را در اول وقت اداری به داسرا یا شعبه مربوطه اعزام نمایند، این اقدام، می‌تواند به کاهش جمعیت کیفری زندان، به دلیل این که متهم فرصت وزمان کافی برای ارائه وثیقه یا کفیل دارد، کمک نماید، بنابراین کلیه مراجع انتظامی ملزم به رعایت حضور متهم در اول وقت اداری است.