دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان از ایجاد ۹ کارگروه باهدف نظارت و پیگیری حقوق عامه خبر داد.
حسن خانجانی موقر در گفتگو با میزان از ایجاد ۹ کارگروه با هدف نظارت و پیگیری حقوق عامه خبر داد و گفت: کارگروه نظارت بر ساخت و سازها، کارگروه بررسی امور مرتبط با شهرداری ها، کارگروه صیانت از انفال، اموال دولتی و ملی، کارگروه صیانت از منابع آب برخی از این کارگروه‌ها است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان ادامه داد: کارگروه صیانت از سلامت اداری، کارگروه بررسی آسیب‌های اجتماعی، کارگروه نظارت بر بهداشت و سلامت عمومی، کارگروه حفاظت از میراث فرهنگی و کارگروه نظارت بر خصوصی سازی، اشتغال تولید از دیگر کارگروه‌های ایجاد شده برای پیگیری حقوق عامه است.
 وی همچنین از تشکیل اولین جلسه کارگروه نظارت بر ساخت و ساز‌ها خبر داد و افزود: اولین جلسه کارگروه نظارت بر ساخت و ساز‌ها جهت اجرای تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اجرای دقیق قانون و جلوگیری از تبعیض در اجرا و مشارکت نهاد‌های ذیربط تشکیل و مواردی در خصوص این موضوعات به تصویب رسید.