مشروح تصویب‌نامه در خصوص ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به شرح ذیل است.

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۳۲۷۶۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور را با رعایت طبقه­بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری