تصویب‌نامه در خصوص تعیین مبلغ جریمه مندرج در بند (۲) اصلاحی ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به شرح زیر است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۷ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۲) اصلاحی ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور موضوع بند (پ) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

مبلغ جریمه مندرج در بند (۲) اصلاحی ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ یک میلیارد و شانزده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۱۶ر۱) ریال تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری