هیأت‌وزیران در جلسه۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره۷۵۲۴۵ مورخ۱۳۹۸/۴/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده(۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ مصوبه ی ذیل را تصویب کرد.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان خدابنده استان زنجان

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره۷۵۲۴۵ مورخ۱۳۹۸/۴/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده(۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ روستاهای زواجر، گوندرق، نظرقلی و لاچوان از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان کرسف بخش یادشده ملحق می‌شود.

ب ـ روستاها و مزرعه‏های رباط، شهرستانک، خان‌آباد و بابالو از دهستان خرارود بخش مرکزی شهرستان خدابنده منتزع و مطابق نقشه پیوست، به دهستان حومه بخش یادشده ملحق می‌شود.

پ ـ دهستان توپقره از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های نعلبندان، قوشه کند، آهار مشگین، ورجوشان، بجقین، توپقره، بلکه شیر، رحمت‏آباد، شیخلو، دهشیر، پرچین و گل‏مکان، مطابق نقشه پیوست، در بخش مرکزی شهرستان خدابنده ایجاد می‌شود.

ت ـ روستای توپقره به عنوان مرکز دهستان توپقره تعیین می‏شود.

ث ـ مرکز دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده به روستای آقچه قیا و نام روستای دو تپه سفلی دهستان یادشده، به دو تپه تغییر می‌یابد.

ج ـ بخش دو تپه از ترکیب دهستان‌های توپقره و حومه در شهرستان خدابنده ایجاد می‌شود.

چ ـ روستای دو تپه به عنوان مرکز بخش دو تپه تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری