مشروح تصویب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ ضمنی و منتقی، معتبر، منسوخ صریح، غیر معتبر با انقضای زمان اجرا به شرح زیر است.

۱

اساسنامه هیأت نظارت بر حمل و نقل زمینی کشور ـ بند «و» ماده ۷

۱۳۴۵/۷/۲۳

۷/۵۰۰۶ـ

 ۱۳۴۵/۷/۲۶

بند «و» ماده۷ نسخ می‌شود.

۲

تایید صلاحیت شرکت سهامی بیمه البرز و پارس و امید و ساختمان و کار و آسیا برای انجام بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری

۱۳۴۸/۳/۱۷

۳۹۳۲/۱۵۱ـ ۱۳۴۸/۳/۱۷

کل مصوبه نسخ می‌شود.

۳

تائید صلاحیت شرکتهای بیمه آریا ـ بیمه شرق جهت انجام عملیات بیمه اجباری

۱۳۴۸/۴/۹

۲۰۲/۷۸۲۶ـ ۱۳۴۸/۴/۹

کل مصوبه نسخ می‌شود.

۴

تائید صلاحیت شرکت سهامی بیمه ملی توسط وزارتین دارائی و اقتصاد

۱۳۴۸/۴/۲۱

۲۲۵/۸۲۷۴ ـ ۱۳۴۸/۴/۲۱

کل مصوبه نسخ می‌شود.

۵

اصلاح آیین­نامه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی ـ بند ۳ جدول «د»

۱۳۵۴/۷/۵

۱۷۲۹۲ـ ۱۳۵۴/۷/۷

کل مصوبه نسخ می‌شود.

۶

آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی ـ بند۲ ماده ۵

۱۳۶۲/۱/۲۱

۲۳۴۹۲ـ ۱۳۶۲/۴/۲

بند ۲ ماده ۵ نسخ می‌شود.

۷

آیین‌نامه بهبود و‌ضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران ـ
ماده ۳

۱۳۸۳/۱۰/۲۷

۶۵۹۲۹/ت۲۹۵۲۸ه‍ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳

ماده ۳ نسخ می‌شود.

۸

تصویب­نامه راجع به اتخاذ تصمیماتی در خصوص ممنوعیت بکارگیری رانندگان بدون گواهینامه و … در شرکت­های تاکسیرانی و آژانس­های مسافری و … ـ  بندهای ۳ و ۶ الی ۱۰

۱۳۸۶/۱۱/۷