آئین نامه به این معنی مفهوم عامی دارد که جز قانون (یعنی مصوبات پارلمان) و بخشنامه همه چیز را شامل است

تعریف آئین نامه

الف) مقرراتی که مقامات صلاحیتدار مانند وزیر یا شهردار و غیره وضع و در معرض اجراء می گذارند خواه هدف آن تسهیل اجراء و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد خواه در مواردی باشد که اساساً قانونی وضع نشده است. در همین مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است.

در حقوق اسلام اینگونه مقررات را حکم می گفتند و آنرا در مقابل شرع به کار می بردند.

ب) آئین نامه یا Regulations یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون بمنظور اجراء وظائف اجرایی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئین نامه های مصوب پارلمان نمی باشد. (آئین نامه های مصوب پارلمان داخل در مفهوم قانون به معنی اعم که شامل کلیه ی مصوبات کلی پارلمان است می شود.)

آئین نامه به این معنی مفهوم عامی دارد که جز قانون (یعنی مصوبات پارلمان) و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج نیست و معنی درست آئین نامه همین است.

منبع: ترمینولوژی حقوق – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی