برای تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه باید مراحل قانونی طی شود.

تغییر نام شاید موضوعی باشد که عده ای دنبال آن باشند و این موضوع در گذشته مشکلات متعددی را برای این دسته از افراد ایجاد میکرد و به همین دلیل مردم برای تغيير نام خود زحمت می‌افتادند و برای تغییر نام بايد ابتدا دادخواست به دادگاه تقدیم می‌کردند اما اکنون برای تغيير نام ديگر نيازی نیست که به دادگاه مراجعه کنید.

اکنون بر اساس دستور العمل به تصویب رسیده توسط شورای عالی ثبت‌احوال  اختيار تغيير نام یا تغيير نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرايند رجوع به دادگاه برای تغيير نام کاملا حذف شده است.

طبق این دستور العمل  ابتدا درخواست‌ها در کميته ويژه‌‌ای تحت  عنوان کميته نام  که در سازمان ثبت احوال تشکيل شده رسيدگی می‌شود و اگر نام انتخابی جدید  با دستورالعمل مغایرتی نداشته باشد با تغیر نام موافقت خواهد شد.

برای تغییر نام برخی ضوابط دستورالعمل‌های جديد وجود دارد که حتما باید رعایت شوند.

تغيير نام‌های کم‌اقبال با فراوانی  کم به نام‌های مناسب با فراوانی بيشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق يا اضافه کردن واژه يا نام به اول يا آخر اسامی و ياحذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل تغيير نام است.

همچنین گذاشتن اسامی غير ايرانی ممنوع است  تغيير آن به نام‌های مناسب ايرانی ممکن است علاوه بر آن  کميته مشورتی نام در ۳۱ استان کشور، که اعضای آن را هيات علمی دانشگاه‌ها با مدارک تحصيلی دکترای زبان‌شناسی و ادبيات فارسی که با ويژگی قوميت‌های مختلف در استان‌های خاص آشنا هستند، تشکيل می شود.