مفاسد اخلاقی مشتمل بر تمام مصادیق آن (انحراف جنسی، مزاحمت های خیابانی، فرار از منزل که بیشتر شامل دختران میشود، انحراف اخلاقی جوانان) از زمره جرایم خاص هستند.

عناوین جرائم خاص

نظر اکثریت

با عنایت به سابقه و فلسفه جرائم خاص که به دستور ریاست قوه قضاییه مطرح شده است جرائم خاص شامل عناوین زیر است:

مفاسد اخلاقی مشتمل بر تمام مصادیق آن (انحراف جنسی، مزاحمت های خیابانی، فرار از منزل که بیشتر شامل دختران میشود، انحراف اخلاقی جوانان)

شرارت های دسته جمعی (نزاع های دسته جمعی، ایجاد ناامنی در شهر و بازار اراذل و اوباش) ، بنابراین با توجه به مصادیق اعلام شده، جرم خاص به جرمی اطلاق می شود که در جامعه حالت خاص داشته باشد و اذهان عمومی را متوجه خود کند.

نظر اقلیت

جرائم خاص ویژگی هایی دارند که باید نخستین ویژگی و تعریف جرم خاص مشخص شود و آن گاه با عنایت به تعریف، مصادیق آن احصاء شود.

مشخصه های جرم خاص عبارت است از :

جرائمی که نحوه انجام آن ها به شکل خاص است، مثلاً سرقت همراه با عنف و اکراه و آزار و اذیت

جرائم خاص، جرائمی هستند که در سطح وسیعی به امنیت داخلی و خارجی و یا در سطح وسعی به حیثیت و اعتبار افراد جامعه لطمه و ضربه مستقیم وارد کرده و آسایش و امنیت اجتماعی را مختل می سازند و مصالح عمومی را به خطر انداخته و احساسات عمومی را جریحه دار می کنند.

جرائم خاص، جرائمی هستند که نیاز به قاضی خاصی دارند چون متهمان چنین جرائمی از نظر بهره هوشی و ذکاوت از سطح افراد عادی بالاترند و بالطبع قاضی خصوصیات بالاتری را لازم دارد (قاضی تیزهوش، قوی در مسائل روان شناسی و جامعه شناسی) اگر این مشخصه ها را در نظر داشته باشیم کلیه جرائم زیر خاص هستند:

۱- ارتشاء کلاهبرداری، اختلاس یا مبالغ هنگفت

۲- جعل باندی یا با مبالغ بالا

۳- سرقت های باندی یا مالغ بالا

۴- دایر کردن مراکز فساد فحشاء

۵- قمار خانه

۶- جرائم جنسی یا تبانی و هم دستی

۷- نزاع های دسته جمعی

۸- تشویش اذهان عمومی با توسل به رسانه های جمعی

۹- قتل

۱۰- محاربه و افساد فی الارض

۱۱- ادم ربایی

۱۲- چاقو کشی

۱۳- جعل سکه

۱۴- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم

این ها جرائم خاصی هستند که از حوصله و توان یک قاضی خارج هستنند و باید قضات با خصوصیت ویژه شناسایی شوند و جرائم خاص سطح بندی شوند ، مثلاً سرقت مصادیق خاص آن (سرقت باندی، مسلحانه همراه با آزار و اذیت شدید) و هر چند جرم در یک گروه خاص قرار داده شوند و آن گاه حداقل در هر دادگستری دو یا سه قاضی خاص باشد که هر یک به یک دسته از این جرائم رسیدگی کند.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱)

جرم پدیده ای اجتماعی است و مولود شرایطی است که جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. در وضعیت جنگ (پس از جنگ) و بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی، ارتکاب شماری از جرائم فزونی می گیرد. به عنوان مثال جرائمی که زمینه مالی دارد، نظیر کلاهبرداری، خیانت درامانت، ارتشاء و اختلاس یا ارتکاب اعمال خلاف اخلاق و… ممکن است مسئولین امر یا محققین جامعه شناسی و جرم شناسی، عناوین خاصی برای این گونه جرائم انتخاب کرده و به کار برند یا مسئولان دستگاه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه های موجود را با قضاتی که واجد شرایط ویژه ای هستند برای رسیدگی به جرائم فوق الذکر اختصاص دهند اما این مقام ها نمی توانند اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را نقض و عملی را جرم تلقی و یا برای اقدام مجرمانه ای خصوصیت و کیفیت ویژه ای در نظر بگیرند و به نظر می رسد طرح عنوان «جرائم خاص» به همین منظور صورت گرفته باشد، زیرا جامعه از رهگذر ارتکاب جرائم فوق و شیوع گستردگی دامنه آن ها به شدت زیان می بیند و احساس خطر و آسیب حاصله از این ناحیه، مستلزم بذل توجه مقامات مسئول و سرعت و قاطعیت و دقت در رسیدگی به این گونه جرائم است و به کارگیری این عنوان نمی تواند موجب تعریف و طبقه بندی جدیدی از جرم باشد.