حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، بخش دانستنی های حقوقی را بر آن داشت تا سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" را فعال نموده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازد.

یکی از اصول سلامت همگانی در “تغذیه سالم” نمود پیدا می‌کند. تغذیه سالم در گرو سلامت مواد اولیه، ازجمله محصولات کشاورزی است.

حق بهره‌مندی از محصولات سالم کشاورزی، حقی همگانی است که تامین و تضمین آن بر اساس قانون بعهده دولت گذارده شده است.

به بیان دیگر دولت موظف است دسترسی همگانی به محصولات سالم کشاورزی را بمنظور مصارف غذایی تضمین کند.

موضوع سلامت غذا و محصولات کشاورزی در سیاستهای کلان و برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، بخش اول بند ت ماده ۷۲ به موضوع ممنوعیت عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی  استفاده کرده‌اند، اختصاص یافته است. در این بخش چنین آمده است:

“ت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده‌های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده‌اند را ممنوع نماید.”

نکته دیگری که در بند ت ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در زمینه سلامت محصولات کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته، الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اعلام فهرست مواد و فرآورده‌های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف است. در این بخش چنین آمده است:

“وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده‌های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.”