حقوقدان حوزه بین الملل گفت: دولتین عراق و ایران به استناد بند ۲ماده ۵ اصلاحی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصوب ۲۰۱۰ مى توانند نسبت به جنایت دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا اقامه دعوی نموده و تعقیب کیفری آنان را درخواست نمایند.
دکتر مسعود بوجارى، حقوقدان حوزه بین الملل در گفت‌وگوا با میزان و در پى شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به تشریح فرایند پیگیرى حقوقى اقدام تروریستى دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار حاج قاسم سلیمانى در عرصه بین الملل پرداخت و بیان کرد: از منظر حقوق بین الملل دستگاه‌های دیپلماسی، نظامی و قوه قضاییه ایران از حقوقی در عرصه بین الملل برخوردار می‌باشند.

این حقوقدان حوزه بین الملل خاطرنشان کرد: با توحه به ارتکاب عملیات مسلحانه غیر قانونی نیرو‌های آمریکایی در خاک کشور عراق که ” تجاوز توام با کشتار ” محسوب می‌شود، دولتین عراق و ایران از حق دفاع مشروع برخوردار هستند.

وی اذعان کرد: علاوه بر حق دفاع مشروع، حق مقابله در رفع تجاوز و دفع کشتار نسبت به اتباع خویش در این تروریسم بین المللی به استناد بند ۲ماده ۵ اصلاحی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصوب ۲۰۱۰ می‌توانند نسبت به جنایت دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا که مستقیما دستور این عملیات را صادر نموده و همچنین به طرفیت مجریان و دست اندرکاران این جنایت بعنوان جنایتکاران بین المللی اقامه دعوی نموده و تعقیب کیفری آنان را درخواست نمایند.