درباره حکم زنای به عنف و گذشت شاکی در این مورد، در پاسخ سوالی توضیح داده است.

پرسش درباره حکم زنای به عنف این است:

سلام. ببخشید از دوستام با پسری دوست شدن و در دومین رفتن به خانه، تجاوز زوری انجام و عکس تهیه شده است لذا این خانم شکایت کرد و گرفتنش و توی گوشی متهم عکس چند دختر دیگر بود ک نمایانگر همین تجاوز و تهیه عکس بوده. الان حکم متهم چیه؟ تماس گرفتن با خانواده ها، شاکی بیشتر شده. دوستم رضایت بده حکم متهم چی میشه؟
پاسخ 
مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، زنای به عنف یا اکراه یا اغفال یا بیهوشی از سوی زانی، مستوجب مجازات اعدام برای زانی است. چنانچه زن نیز باکره باشد مرتکب مطابق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی، به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل نیز محکوم می شود و اگر باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می شود. اما در خصوص تاثیر گذشت در رابطه با حدود، مطابق ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۳ آن، اصل بر آن است که گذشت شاکی تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.