رییس شورای راهبردی روابط خارجی، گفت: اروپایی‌ها باید بدانند که نتیجه سیاست‌های غلط آن‌ها بی شک موجب فروپاشی کامل برجام خواهد شد و ادامه این وضعیت از سوی ایران قابل تحمل نیست.