دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام با بیان اینکه دربرخی مواقع مالک پلاک برای الزام خریدار به تعویض پلاک، ناچار به طرح دعوا در دادگستری می‌شود، گفت: در صورتی که نیاز به طرح دعوا نبوده و مالک رسمی پلاک می‌تواند برای توقیف پلاک مستقیما به راهنمایی و رانندگی محل اقامت خود مراجعه نماید.

افشار خسروی زاد در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اقدامات دادستانی ایلام در جهت تکریم ارباب رجوع و سرعت در پاسخگویی بدون نیاز مراجعه به دادگستری، گفت: در همین راستا نامه‌ای خطاب به پلیس راهور استان ایلام برای انجام سیاست‌های کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری صورت گرفت.

وی ادامه داد: در نامه مذکور اشاره شده که در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و دراجرای بخشنامه ریاست قوه قضاییه در جهت حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی و احیاء حقوق عامه و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و دستیابی سریع مردم به حقوق خود نظر به اینکه مالک وسایل نقلیه موتوری دارای شماره پلاک شخصی و پس از فروش انتقال آن به خریدار وسیله نقلیه مکلف به تعویض پلاک است از طرفی مالک پلاک هم دارای سند رسمی است و پس از انتقال، خریدار وسیله نقلیه نیز مکلف به تعویض پلاک و استرداد آن است، ولی غالبا به این وظیفه عمل نمی‌کنند و یا با تاخیر اقدام می‌کند که در نتیجه این بی توجهی خساراتی را متوجه مالک رسمی پلاک می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام تصریح کرد: در این شرایط مالک پلاک برای الزام خریدار به تعویض پلاک، ناچار به طرح دعوا در دادگستری می‌شود در صورتی که نیاز به طرح دعوا نبوده و مالک رسمی پلاک می‌تواند برای توقیف پلاک مستقیما به راهنمایی و رانندگی محل اقامت خود مراجعه نماید.

خسروی زاد افزود: مالک حق عینی بر پلاک شخصی داشته است همچنین در اجرای مقررات ماده ۵ آیین نامه تخلفات راهنمایی و رانندگی که مقرر داشته به هنگام نقل و انتقال مالکیت، اوراق شدن یا از بین رفتن وسیله نقلیه، پلاک‌ها در واحد شماره گذاری یا مراکز مجاز از روی وسیله فک و نزد راهنمایی و رانندگی نگهداری می‌شود و به موجب تبصره آن در صورت خرید خودرو، صاحب پلاک‌ها یا نماینده قانونی وی باید برای دریافت مجوز نصب پلاک بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره گذاری یا مراکز مجاز مراجعه کنند لذا پلیس راهور استان ایلام مکلف است به محض شرایط مراجعه مستقیم مالک رسمی پلاک وسیله نقلیه جهت درخواست توقیف پلاک در آن مرجع با ارائه سند مالکیت یا اصل مبایعه نامه عادی و یا ارائه کارت ملی و پس ازاحراز مالکیت قانونی متقاضی نسبت به توقیف پلاک اقدام تا از طرح دعاوی غیرضروری در دادگستری جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: اختلافات مالی طرفین ارتباطی به تعویض پلاک نداشته و در هر صورت متصرف خودرو حق استفاده از پلاک دیگری را ندارد و چنانچه مراجعه کننده‌ای ادعای مالکیت پلاکی را داشته، ولی مدرک رسمی همراه نداشته باشد و یا مدرک را تحویل خریدار داده است با عنایت به اینکه مالکیت پلاک نزد آن مرجع ثبت می‌گرددلذا با اخذ کدملی مالیکت نامبرده در سیستم راهور بررسی و پس از احراز مالکیت سریعا نسبت به توقیف پلاک اقدام شود.