بر اساس قانون و عرف تحت شرایط خاصی جهیزیه متعلق به مرد است.
بر اساس عرف زن هنگام ازدواج به طور کامل جهاز تهیه می‌کند و تماما متعلق به زن است و مرد حق هيچ گونه دخل و تصرف يا تبديل اثاثيه را ندارد.

مرد فقط در حد عرف معمول و رايج می‌تواند از وسايل استفاده کند و طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدني، استقلال مالي زن به رسميت شناخته شده و جهيزيه جزو اموال زن است و زن می‌تواند با جهيزيه خود هر کاری را که دوست دارد انجام دهد.

البته زمانی که مرد جهیزیه را تهیه کرده باشد موضوع تغییر می‌کند و مرد صاحب تمام اموالی می‌شود که خود تهیه کرده است.