مشروح دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری به شرح زیر است.

شماره۹۰۰۰/۴۶۶۲۶/۱۰۰                                                               ۱۳۹۹/۳/۲۵

 

جناب آقای اکبرپور

 

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 

تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۴۵۹۱۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

 

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره۹۰۰۰/۴۵۹۱۶/۱۰۰                                                               ۱۳۹۹/۳/۲۵

دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری

 

در اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و برنامه راهبردی شماره ۱۱۲۰۳ برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور رعایت نظم بخشی به تعیین اوقات شعب قضایی، کاهش اطاله دادرسی، جلوگیری از افزایش موجودی شعب، رعایت عدالت در ارجاع پرونده ها و امکان ارزیابی عملکرد قضات با شاخص تعداد اوقات رسیدگی، دستورالعمل «ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری» به شرح مواد آتی است.

 

ماده۱ـ نصاب تعداد وقت رسیدگی به پرونده در هر روز برای شعب قضایی با رعایت ضوابط قانونی از جمله مواد ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۹۲، ۴۴۹، ۴۵۰ و ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۶۴ و ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.