معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان خوزستان در بازدید از فرودگاه شهید سپهبد سلیمانی اهواز دستورات لازم جهت ضرورت تقویت حفاظت فیزیکی و تسریع پایش تصویری را صادر کرد.
معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان خوزستان در بازدید از فرودگاه شهید سپهبد سلیمانی اهواز دستورات لازم جهت ضرورت تقویت حفاظت فیزیکی و تسریع پایش تصویری را صادر کرد.
پورسلیم در گفت وگو با میزان اظهار کرد: در راستای حقوق عامه و خدمات رسانی به مسافران، پایش تصویری و حفاظت فیزیکی فرودگاه شهید سپهبد سلیمانی اهواز مورد بازدید قرار گرفت.
معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان خوزستان گفت: در بازدید از پروژه‌های درحال ساخت دستورات لازمه درجهت ضرورت تقویت حفاظت فیزیکی و نیز تسریع در پایش تصویری به مدیران مربوطه صادر شد.

وی افزود: پل ارتباطی شهروندان با معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان خوزستان از طریق شماره تلفن ۰۹۳۷۴۴۵۴۱۰۲راه اندازی شد.

پورسلیم اضافه کرد: دادستانی به قید فوریت موضوعات مطرح شده را پیگیری خواهد کرد.