ربا به یک نوع قرارداد گفته می شود که جرم است اما تحت شرایطی خاص مرتکب آن مجازات نخواهد شد.

همه ما با ربا آشنا هستیم موضوعی غیرقانونی که از لحاظ شرع و قانون جرم به حساب می‌آید.

به هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و… که در بستر آن جنسی با شرط اضافه با همان جنس مشخص و موزون معامله شود یا بیشتر از مبلغ پرداختی، پولی دریافت شود ربا گفته می‌شود و جرم است.

مرتکبان این امر اعم از ربا دهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها مجرم هستند و باید مجازات مخصوص را تحمل کنند اساس قانون این افراد علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.

اما اگر صاحب مال مشخص نباشد مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌ المالک خواهد بود و در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد.

و البته در قانون ذکر شده اگر ربادهنده هنگام پرداخت وجه یا مال اضافی قصد نداشته باشد و با قصدی بیرونی و درحالت فشار این‌کار را کرده باشد از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

البته این امر اگر میان برخی از افراد صورت گیرد مجازاتی ندارد و تحت عنوان ربا شناخته نخواهد شد.

هر گاه قرارداد بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.