رییس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف مساحت ۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم خبر داد.

علی صالحی در گفتگو با میزان از رفع تصرف مساحت ۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع از اراضی ملی و دولتی جزیره قشم واقع در روستای تلمبو خبر داد.

وی با اشاره به اجرای دستور قضایی مبنی بر رفع تصرف از این زمین‌ها، ارزش تقریبی اراضی اعاده شده را بیش از ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عنوان کرد.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: برخورد قاطع با متصرفین غیر قانونی و زمین خواران ادامه می‌یابد و با قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز، اراضی ملی که متعلق به عموم مردم است از دستبرد متجاوزان و فرصت طلبان محفوظ خواهد ماند.