دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر از دستگیری رییس شورای شهر بوشهر خبر داد.

علی حسن پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر از دستگیری رییس شورای شهر بوشهر خبر داد.

وی با اشاره به اتهاماتی که متوجه برخی افراد در شورای شهر، افزود: بر همین اساس حسب ارجاع موضوع به بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر در تاریخ ۹۹/۶/۲۳ رییس شورای شهر توسط اداره اطلاعات استان دستگیر و و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.