رییس کل دادگستری استان ایلام از دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام بازدید کرد و از نزدیک با قضات، کارکنان و مراجعین این دادگاه‌ها گفت وگو کرد.

علی دهقانی در بازدید از پیش اعلام نشده، از دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام بازدید و از نزدیک و به صورت رو در رو با قضات، کارکنان و مراجعین این دادگاه‌ها گفتگو کرد.

رییس کل دادگستری استان ایلام در این بازدید بر تکریم ارباب رجوع، حفظ شأن مراجعین، تسریع در رسیدگی به پرونده ها، تلاش مضاعف دراحقاق حقوق مردم و رفتار مشفقانه با ارباب رجوع تاکید کرد.

وی طرح و بیان مشکلات، کمبودها، نواقص، کاستی‌ها و توجه به مطالبات به حق همکاران را یکی از مهم‌ترین اهداف بازدید‌های میدانی و از نتایج و آثار و برکات سازنده، راهگشا و مثبت دیدار‌های چهره به چهره با مردم توصیف کرد.