شرایط اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه چیست؟ با توجه به اهمیت مطلب مذکور، نگارنده چند نکته را در این خصوص تشریح کرده است.

پرسش درباره شرایط اعاده دادرسی ازطریق رئیس قوه قضاییه این است:

با سلام. از طریق دادگستری استان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در اعتراض شخص ثالث اینجانب پذیرفته و به تهران ارسال شده است. چگونه می توان قبل از درخواست و ارسال پرونده مزایده را به تاخیر انداخت یا متوقف کرد؟
پاسخ:
ظاهرا منظور شما ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه می باشد. با توجه به این ماده در صورتی رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را اعم از حقوقی یا کیفری شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر، بدوی، دادسراها و شورای حل اختلاف است را خلاف بین شرع تشخیص دهد، خود وی، راسا مرجع تجویز اعاده دادرسی است.
اما مطابق تبصره ۳ ماده مذکور رییس دیوان عالی کشور، رئیس کل دادگستری استان و غیره چنانچه در انجام وظایف خود رأیی را خلاف بین شرع یافتند می توانند با ذکر مستندات اعمال ماده ۴۷۷ را از رئیس قوه قضائیه درخواست کنند.
اما هرگاه اعاده دادرسی طبق ماده ۴۷۷ پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد از شعب دیوانعالی کشور, حسب دستور ماده ۴۷۸ از قانون مذکور به تعویق می افتد. باید بیان داشت اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی است نه صرف درخواست.
همچنین چنانچه ادله ای که اقامه شده قوی باشد، مطابق ماده ۴۷۹ قانون مذکور، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می شود.