افشاکننده ناکام سوالات کنکور در قزوین توسط مامورین مراقب شناسایی شد.

افشاکننده ناکام سوالات کنکور در قزوین شناسایی شد؛ بنابراین گزارش، یکی از داوطلبان کنکور سراسری سال جاری در قزوین که تلاش کرده بود به طریقی تلفن همراه خود را وارد جلسه امتحان نموده تا بتواند سوالات را فاش کند قبل از اینکه بتواند در عمل خود موفق باشد توسط مامورین مراقب شناسایی شد.

مراقبین پس از اطلاع از موضوع داوطلب خاطی را به دستگاه قضایی معرفی کردند.