سزار بکاریا حقوقدان معروف ايتاليايي نيز معتقد است پيشگيري از وقوع جرايم، بهتر از كيفر دادن است و براي پيشگيري از جرايم پيشنهاد مي كند كه نخست قوانين بايد روشن و ساده باشد و تمام قدرت ملت براي دفاع از آن بسيج شود و هيچ قدرتي براي نابودي آن به كار گرفته نشود، دوم مردم آموزش داده شوند و سوم پرهيزكاران پاداش داده شوند

شيوه های غيركيفری حمايت از محيط زيست

معروف است كه پيشگيری قبل از ابتلا، بهترين درمان است . بديهي است با توجه به اينكه هدف اصلی ما سالم ماندن محيط زيست و جلوگيری از انواع آلودگی ها و انهدام مظاهر محيط زيست مي باشد، اگر ابتدا محيط آلوده شود و سپس ما به فكر مقابله با آن برآييم، به منظور خويش نخواهيم رسيد. چرا كه مثلاً وقتی زيستگاه منابع آبزي از جمله ماهيان و ديگر موجودات آبزی را تخريب و آلوده يا به صيد بی رويه آن ها مبادرت مي ورزيم، ديگر كاری نمی توان كرد و هرگونه برخورد با متخلفين حتی كيفر دادن سنگين آنها، هرگز وضعيت محيط و موقعيت آبزيان را به وضعيت پيشين باز نخواهد گردانيد.

بنابراين بايد به دنبال مكانيزم ها و روش هايی بود كه متضمن پيشگيری و جلوگيری از انهدام و آلودگي محيط زيست اين منابع (آبزيان) باشد. هرگونه تلاش و سرمايه گذاری در اين بخش است كه می تواند ما را بيش از پيش به هدف و مقصود اصلي خويش يعني ايجاد يك محيط زندگي سالم همراه با نشاط و شادابی براي تمام انسان ها و موجودات كره ی زمين برساند.

با توجه به اين كه در قوانين اغلب كشورها، انهدام و آلودن محيط زيست جرم محسوب مي گردد سياست فوق بيش از پيش مورد تأييد و تأكيد قرار مي گيرد. به جاي اين كه ما بگذاريم افراد با انهدام يا آلودن محيط زيست مرتكب جرم شده و آن ها را مجازات كنيم، بهتر است توجه اصلي خويش را مصروف پيشگيري از جرايم عليه محيط زيست نموده و ضمن اين كه افراد جامعه را از مجازات های مقرره مصون می داريم، از همان ابتدا محيط زيست را سالم نگهداشته و از تخريب و آلودن آن جلوگيری كنيم.

سزار بکاریا حقوقدان معروف ايتاليايی نيز معتقد است پيشگيری از وقوع جرايم، بهتر از كيفر دادن است و براي پيشگيري از جرايم پيشنهاد می كند كه نخست قوانين بايد روشن و ساده باشد و تمام قدرت ملت براي دفاع از آن بسيج شود و هيچ قدرتی براي نابودی آن به كار گرفته نشود، دوم مردم آموزش داده شوند و سوم پرهيزكاران پاداش داده شوند.

براي پيشگيری و نيز حفاظت از محيط زيست، شيو ه های مختلفی مورد استفاده قرار می گيرد. كارشناسان محيط زيست راه های ذيل را به عنوان شيوه های غيركيفری و پيشگيری از آلودگی و انهدام مظاهر محيط زيست معرفي مي نمايند.

۱٫ بالا بودن سطح آگاهی و اطلاعات عموم نسبت به خطرات ناشی از تخريب محيط زيست و رعايت توصيه های لازم كه از سوی دست اندركاران ذی ربط اعلام می شود.

۲٫ آگاه كردن مردم نسبت به اهميت محيط زيست، جنگل ها و مراتع و منابع آبزی و اين كه محيط زيست ميراث مشترك انسان ها می باشد.

۳٫ ارائه توصيه ها و راه حل های لازم در جهت به كارگيری روش ها و جلوگيری از آلودگی و يا به حداقل رسانيدن آنها به كارخانجات براي جلوگيری از خطرات ناشی از فعاليت های مضر عليه منابع آبزی محيط زيست.

۴٫ جلوگيری از گسترش بي رويه شهرها كه همواره با تخريب محيط زيست (آلودگی رودخانه ها و نابودی منابع آبزی) همراه است.

۵٫ معدوم كردن مواد زائد كارخانه ها و كارگاه ها به شيوه هاي صحيح و علمی.

۶٫ جلوگيري از ورود پساب كارخانجات و فاضلاب های شهري و صنعتي به آب ها (رودخانه ها).

۷٫ ندادن مجوز تأسيس به كارخانجات و كارگاه هايی كه ضوابط مربوط به رعايت بهداشت و مسائل زيست محيطی را در ساختن و تعبير دستگاه های مورد نياز خود رعايت نكرده اند.

۸٫ افزايش آگاهی های عمومی از تنوع زيستی و تقويت نقش مشاركت مردمی.

۹٫ ايجاد نظام های اطلاعاتی و تحقيقاتی، تنوع زيستی (علی الخصوص منابع آبزی)

۱۰ . بهره برداری پايدار از منابع آبزی.

۱۱ . ايجاد مديريت نظام مند حفاظت از منابع آبزی (تنوع زيستی)

 

 

منبع: پيشگيری از جرايم زيست محيطی – الهام حيدرزاده – سجاد مظفری زاده

  • منبع خبر : حقوق نیوز