با تلاش اعضای و کارکنان شعبه ۵۶ شورا‌های حل اختلاف اصفهان مجتمع شهید محسن حججی نوبت صبح، یک فقره پرونده با موضوع مطالبه رهن و اجرت المثل مغازه به مبلغ ۴۴۰ میلیون تومان منجر به سازش شد.
با تلاش اعضای و کارکنان شعبه ۵۶ شورا‌های حل اختلاف اصفهان مجتمع شهید محسن حججی نوبت صبح، یک فقره پرونده با موضوع مطالبه رهن و اجرت المثل مغازه بمبلغ ۴۴۰ میلیون تومان که درخواست سازش در شعبه طبق ماده ۸ مطرح شده بود منجر به سازش شد.

همچنین یک فقره پرونده با موضوع مطالبه مبلغ به مبلغ ۱۵ میلیون تومان ظرف ۵ روز کاری با سازش مختومه شد و خواهان و خوانده در پرونده‌های فوق الذکر رضایت کامل خود را اعلام کردند.