دادستان عمومی و انقلاب تهران از بازپرس مصدوم دادسرای امور جنایی عیادت کرد و در مذاکره با مدیر و پزشکان بیمارستان در جریان روند درمان بازپرس بخشوده، قرار گرفت.

نظر به اینکه قاضی بخشوده، بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران در هفته جاری مورد سو قصد تعدادی افراد ناشناس قرار گرفت و در بیمارستان بستری کردید، لذا دادستان عمومی و انقلاب تهران به اتفاق جمعی از معاونین و کارکنان دادسرا در بیمارستان حاضر و از بازپرس مصدوم عیادت کردند.

علی القاصی در مذاکره با مدیر و پزشکان بیمارستان در جریان روند درمان بازپرس بخشوده، قرار گرفت.

وی از درگاه خداوند متعال برای همکار قضایی طلب عافیت و شفای عاجل کرد.

قاضی بخشوده که پس از انجام عمل جراحی وضعیت جسمی مناسبی به دست آورده اند، از حضور دادستان و هیات همراه قدردانی کرد.

گفتنی است با تلاش کادر خدوم درمان وضعیت بازپرس بخشنده مطلوب است.