فروشگاه و مغازه ملک شخص مالک آن است و ورود غیرمجاز به آن عملی غیرقانونی است. کارشناسان در این مورد توضیح داده‌اند.
پرسش درباره شخصی بودن یا نبودن فروشگاه و مغازه این است:
سلام. آیا فروشگاه و مغازه جزء مکانهای خصوصی است؟ آیا رفتن به پشت دخل مغازه ورود به حریم خصوصی صاحب مغازه نیست؟ و وارد شونده مجرم نیست؟
پاسخ:
فروشگاه و مغازه ملک شخص مالک آن است و هرگونه ورود غیر مجاز و تصاحب آن حسب مورد دارای ضمانت اجرا خواهد بود.