رئیس حوزه قضایی بخش خواجه گفت: ۸ هکتار از مستحدثات غیر مجاز اراضی زراعی و باغی در حوزه قضایی بخش خواجه قلع و قمع شد.

لطفی رئیس حوزه قضایی بخش خواجه  در گفت ‎و گو با میزان از قلع و قمع ۸ هکتار از مستحدثات غیر مجاز اراضی زراعی و باغی در حوزه قضایی بخش خواجه  خبر داد.

وی ادامه داد: با حضور نماینده دادگاه خواجه و همکاری اداره جهاد کشاروزی شهرستان هریس و فرماندهی انتظامی شهرستان هریس و مأمورین انتظامی بخش خواجه، در اجرای تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاریری اراضی زراعی، نسبت به قلع و قمع ۱۹ فقره مستحدثات غیر مجاز اراضی زراعی و باغی در روستای «گمند» بخش خواجه در سطح اشغال حدود یک و نیم هکتار اقدام و منجر به آزاد سازی حدود هشت هکتار از اراضی زراعی و باغی و اعاده به وضع سابق شد.