سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از رسیدگی به دو پرونده مطبوعاتی و رسانه‌ای در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی خبر داد.

احمد مومنی راد در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: صبح امروز یکم تیرماه به پرونده مدیرمسئول سایت سیناپرس به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر رسیدگی شد که هیات منصفه پس از استماع دادگاه و مشورت با اکثریت آرا متهم را مجرم ندانست.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: همچنین به پرونده مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب در دو اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا رسیدگی شد که هیات منصفه پس از استماع دادگاه و مشورت به اتفاق آرا در هر دو اتهام متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا در هر دو اتهام متهم را مستحق تخفیف ندانست.