مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص راهنمای ملی منتشر شد.

شماره۱۷۹۸۱۱/۳۰۰

۱۳۹۸/۲/۷

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص راهنمای ملی

 سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی

استاندار محترم خراسان رضوی

استاندار محترم قم

استاندار محترم هرمزگان

در اجرای ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، به پیوست متن راهنمای ملی سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام ابلاغ می‌نماید. همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه یادشده مقرر نمود:

۱ـ رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در چارچوب سند مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، در مواضع و موضوعات مناسب شهری و منطقه‌ای، متناسب با شرایط مکانی و مقتضیات هر شهر و منطقه، در کلیه سطوح طرح‌های توسعه و عمران شهری و منطقه‌ای لحاظ خواهد شد. راهنما برای برنامه‌ریزی توسعه در سطح شهر، منطقه و فراتر از آن کاربرد خواهد داشت.

۲ـ هدف راهنما ایجاد یکپارچگی میان توسعه شهری و منطقه‌ای با حمل و نقل همگانی و ایجاد وحدت رویه در تعریف مفاهیم، نحوه رویکرد و کاربرد آن در طرح‌های توسعه و عمران است.

۳ـ مخاطب راهنما تهیه‌کنندگان طرح‌ها و برنامه‌ها (مهندسان مشاور) و بررسی‌کنندگان طرح‌ها هستند.

۴ـ رعایت و اجرای مفاد راهنما در کلیه سطوح طرح‌های توسعه و عمران مستلزم تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارشناسان مهندسان مشاور و سازمان‌های ذیربط است. تحقق این امر توسط وزارت راه و شهرسازی مورد تأکید است.

۵ ـ تمهیدات لازم برای تدوین نسخه‌های جدید راهنما در بازه‌های زمانی مشخص با نظر متخصصان ذی‌ربط اندیشیده شود.

۶ ـ دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران هم‌زمان با اصلاح شرح خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، مسئول پیگیری اعمال مفاد راهنمای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در شرح خدمات مذکور خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد