معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان تهران تغییر کرد علی رفیعی مجدداً به معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان تهران منصوب شد رفيعي پيش از اين رئيس اداره ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي شميرانات و سرپرستي معاونت گردشگري استان البرز را علاوه […]

 معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان تهران تغییر کرد علی رفیعی مجدداً به معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان تهران منصوب شد رفيعي پيش از اين رئيس اداره ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي شميرانات و سرپرستي معاونت گردشگري استان البرز را علاوه بر مسئوليت ستاد اجرايي سفر ،واحد كردشگري سلامت ،بازاريابي و تبليغات ،كميته طبيعت گردي و كميسيون امنيت گردشگران خارجي و مقصدهاي گردشگري استان تهران رانيز برعهده داشته است
پیش از این محمد كرمي به مدت یک سال معاونت گردشگری را برعهده داشت