در صورت وجود دو شرط اساسی دعوای خانوادگی در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود.

قانون حمایت خانواده در ماده ۴ گفته رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد، اما دعاوی مربوط به مهریه، جهیزیه و نفقه در صورت وجود دو شرط در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود.

بر اساس قانون در صورتی که مبلغ مهریه، نفقه و جهیزیه تا ۲۰ میلیون تومان باشد این دعوا در دستور کار شورای حل اختلاف است برای مثال اگر خانمی بخواهد مهریه خود را از همسرش بگیرد مبلغ مهریه‌اش باید تا ۲۰ میلیون تومان باشد، و به شورای حل اختلاف مراجعه کند، اما در مواردی که مبلغ مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد زن باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.

در صورتی که پیش از طرح دعاوی مربوط به جهیزیه، نفقه و مهریه­‌ی تا ۲۰ میلیون تومان، دعوای طلاق مطرح نشده باشد، چون طلاق از اموری است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. اگر دادگاه خانواده حکم طلاق را صادر کند، در همین حکم تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه را هم مشخص می‌کند و دیگر نیازی به رسیدگی شورای حل اختلاف نیست.