تایج مصاحبه علمی جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۸ در سایت معاونت معاونت انسانی قوه قضاییه منتشر شد.
فرایند مشاهده نتایج مصاحبه علمی جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۸ اعلام شد.
بدینوسیله به اطلاع داوطلبان دانشگاهی و حوزوی شرکت کننده در مصاحبه علمی جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۸ می‌رساند، جهت اطلاع و مشاهده نتایج مصاحبه مذکور به سامانه جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۸ به آدرس http://jazb.qazahrm.ir/ در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مراجعه کنید.

شایان ذکر است، نتایج مصاحبه ده روز پس از انجام مصاحبه علمی از طریق سامانه مذکور قابل مشاهده است.