نظریه این دانشمند از جمله نظریه هایی است که بر نقش هدایت گر غریزه ها در رفتار و شخصیت تاکید دارند. نظریه فروید و مکدگال از مهم ترین این نظریه ها به حساب می آیند. دوپره بر این اعتقاد بود که حیات انسانی به وسیله سه غریزه اصلی هدایت می شود.

نظریه انحراف‌های غریزی و کژخویی فطری دوپره

نظریه این دانشمند از جمله نظریه هایی است که بر نقش هدایت گر غریزه ها در رفتار و شخصیت تاکید دارند. نظریه فروید و مکدگال از مهم ترین این نظریه ها به حساب می آیند. دوپره بر این اعتقاد بود که حیات انسانی به وسیله سه غریزه اصلی هدایت می شود.

غریزه صیانت نفس(ذات)

غریزه صیانت نوع یا نسل یا غریزه جنسی

غریزه اجتماعی بودن

در کژخویی های رفتاری و شخصیتی، دست کم یکی از این غرایز منحرف شده و یا اساساً تحول نیافته اند. دوپره منحرفان و مبتلایان نقص در غریزه صیانت نفس را دچار عادت های شراب خواری، شکمبارگی، اعتیاد به مواد مخدر، لثامت و مال دوستی، کم رویی، متمایل به خودکشی و…می دانست که بعضاً در رفتار آنها قابل مشاهده است. مازوخیم یا آزارپذیری و یا خودآزاری و تشفی از این طریق، در طیف این دسته از ابتلائات قرار می گیرد.

انحراف در صیانت نسل موجب ارتکاب جرایمی نظیر انحراف ها و جرایم جنسی، تجاوز به عنف، اعمال خلاف عفت عمومی، فحشا، هم جنس بازی و قتل می گردد. سادیسم یا دگرآزاری و آزارگری که تشفی به واسطه آسیب رسانیدن به غیر است، در ردیف این دسته از اختلال هاست.

سرانجام، انحراف از غریزه اجتماعی، موجب ناتوانی و بی تمایلی به زندگی اجتماعی، فقدان ارتباط های انسانی و عاطفی، ناتوانی در صمیمیت و نزدیکی به دیگران، ناتوانی در پایبندی های اجتماعی و عاطفی، خیانت در ارتباط ها و تعامل های اجتماعی و نهایتاً رفتارهای بزهکارانه و ضداجتماعی می گردد.

منبع: عدالت کیفری و اطفال – دکتر باقر شاملو

  • منبع خبر : حقوق نیوز