خیانت در امانت یکی از اعمال مجرمانه است که قانون گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.

همه ما با خیانت در امانت آشنا هستیم و این موضوع به معنای آن است که مالی که برای ما نیست همراه با سوء نیت اقداماتی را انجام دهیم که منجر به ورود ضرر و زیان شود.

اگر فرد مالی را پیدا کند و تصرفاتی در آن ایجاد کند مرتکب جرم خیانت در امانت شده و بر اساس قانون با او برخورد خواهد شد.

برای مثال ممکن است فردی خودرو خود را به یکی از آشنایانش به‌عنوان امانت بدهد تا از آن در پارکینگ منزلش نگهداری کند، اما آن فرد آشنا به جای نگهداری خودرو در پارکینگ از آن به عنوان وسیله‌ای برای مسافرکشی استفاده کند که در اینصورت اقدام آن فرد تحت عنوان خیانت در امانت شناخته می‌شود.

خیانت در امانت چه زمانی محقق می‌شود؟

گاهی اوقات ممکن است که خیانت در امانت منجر به از بین رفتن مال شود اگر فردی در این روش منجر به نابود شدن مال دیگری شود طبق قانون می‌توان با او برخورد کرد.

به طور کلی خیانت در امانت زمانی محقق می‌شود که فرد مالی را به صورت امانت به دیگری داده باشد تا آن را صرف کارت مشخص و معین می‌کند، اما آن فرد و امین وظایفی که به او سپرده شده است را انجام ندهد و به روش دیگری از آن استفاده کند که در این صورت خیانت در امانت محقق خواهد شد.

مجازات خیانت در امانت چیست؟

بر اساس قانون و طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت و هر کار با اجرت یابی اجرتی به کسی داده شود و بنابراین بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخص آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمار یا دستگاه بیات لبیک یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

توجه به این نکته ضروری است که برای اثبات جرم خیانت در امانت حتماً باید ثابت شود که فرد از مال در راهی غیر از آنچه که برایش تعیین شده بود استفاده کرده و موجب ضرر و زیان بسیار شده است.