نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است. نگارنده متن با انگیزه آشنایی زنان با حقوق خود به تبیین آنها در بخشی تحت عنوان "حقوق زنان در قوانین ایران" پرداخته است.

حق بهره مندی زنان از آموزش و پژوهش بهره مندی از آموزش حقی همگانی و عمومی است و نمی توان این حق را محدود و منصرف به جنسی خاص دانست. اما گاهی نوع و شکل خاصی از آموزش می تواند در کاهش و جلوگیری از بروز و وقوع بسیاری از جرایم موثر باشد. ازجمله جرایمی که می توان شاهد تاثیر آموزش بر کاهش وقوع آنان باشیم، می توان به جرایم ناشی از خشونت خانگی علیه زنان یا کودک آزاری و غیره اشاره داشت. به عبارت دیگر آموزش همگانی به افراد با هدف ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی، می تواند در راستای پیشگیری و کاهش خشونت نسبت به زنان موثر باشد. از طرف دیگر همانطور که در مقدمه گفته شد حق بهره مندی از آموزش منحصر به جنسیتی خاص نمی باشد. نتیجه این امر این است که شوهر، پدر یا برادر نمی توانند همسر یا فرزند یا خواهر خود را از اشتغال به تحصیل وادارند و یا مانع تحقق این حق مسلم، اولیه و قانونی زنان و دختران شوند. به عبارت دیگر اشتغال به تحصیل زوجه، اشتغال به حرفه و صنعت محسوب نمی شود تا شوهر بتواند منع زوجه از تحصیل را بخواهد. و یا حقی منحصر به مردان نیست که پدر یا برادر این اختیار را داشته باشند که فرزند یا خواهر خود را از رسیدن بدان محروم سازند. بلکه در بسیاری موارد این حق آمیخته با تکلیف برای والدین بوده و آنان ملزم به فراهم کردن ساز و کار اجرای آن می باشند تا مبادا فرزند آنان از این حق محروم بماند.

  • منبع خبر : میزان