در پی درخواست شهردار باغستان از دادستان شهریار برای ورود به موضوع قطع درختان باغ مرحوم آیت اللهی در باغستان، حمید عسگری پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار به موضوع ورود کرد. دادستان عمومی و انقلاب شهریار ضمن بازدید از این باغ، دستورات قضایی لازم را در این خصوص صادر کرد.

در پی درخواست شهردار باغستان از دادستان شهریار برای ورود به موضوع قطع درختان باغ مرحوم آیت اللهی در باغستان، حمید عسگری پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار به موضوع ورود کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهریار ضمن بازدید از این باغ، دستورات قضایی لازم را در این خصوص صادر کرد.